آرشیف

2015-1-8

فخرالدین فایض

نگــاه بــه موضوع اشغال افغانستان در سه دهه اخیر

بسم الله الرحمن الرحیم 
 
کشور افغانستان که در قلب آسیاه موقعیت دارد همیشه مورد تاخت وتاز قدرت مندان جهان قرار گرفته ومکان برای قدرت نمای سلطه جویان ومحل برای آز مایش نیرو وابزار های نظامی شان بوده است.
سالهای قبل اتحاد جماهیر شوروی جهت بسط سلطه خود توام با زیر فشار آوردن قدرت های رقیبش در خاور وباختر، کوشش نمود تا افغانستان که یک مکان استراتیژیک برای سرکوبی واز بین بردن هرنوع تهدید میباشد تصاحب نماید، 
هیئت رهبری اتحاد شوروی سابق پلان خطر ناک را جهت بدست آوردن افغانستان طرح کرده وبرای عملی نمودن آن طرح از ابزار های مختلف کار گرفتند ، که از جمله ابزارهای مورد استفاده شان عده از مردم وطن فروش از اتباع افغانستان نیزبود
بالاخره طبق پلان نقشه حمله نظامی را کشیده وبه خاک افغانستان قدم گذاشتند.
آمریکایها که از حمله روسها در افغانستان سخت نگران بودند وحتی گام عساکر روس در افغانستان را در واقع گام برسری سینه خود میدانیستند، همیشه کوشا بودند تا بتوانند از حمله روس در افغانستان پیش گیری نمایند ویا حد اقل از قوت شان در خاور میانه بکاهند 
آمریکایها جهت بر انگیختن احساسات مذهبی، مردم در افغانستان ، نخست کمک های خود را به عرب ها سپاریدند تا از طریق عرب ها به مجاهدین افغانستان ار سال گردد.
عرب ها بشکل پروژوی کمک های امریکا را به پاکستانیها با اخذ آفیس کاست خود ار سال میکردند سپس این کمکها توسط استخبارات پاکستان بطور نیمه ویا کم تر ازان به مجاهدین افغانستان داده میشد
مجاهدین بالاخره روسها را مجبور ساختند تا از افغانستان خارج شده وقلمروی این کشور را ترک کنند.
بعد از سقوط روسها، امریکایها افغانستان را فراموش کردند وهیچ یاد- ازین کشور که سالها بخاطر سرنگونیی نظام حاکم وسری قدرت شدن تیم دلخواه شان پولهای هنگفت را مصرف کرده بودند- نکردند
پاکستان که میدان را خالی دید خواست تا افراد خود را بنام دیگربسیج کند تا حاکمیت در افغانستان را از آن خود نماید
ازینرو گروه خطر ناک را با لباس روحانی وبا افکار ظاهراً صد فی صد دینی روی صحنه سیاسی افغانستان بارز ساخت
گروه مزبور تمام ولایات افغانستان را بدست گرفتند وباورخودرا بالای همه اکراهاً تحمیل کردند وبه اعمال دست زدند که چشم ها از ذکر آن اشک آلود میشود.
با لاخره اسامه بن لادن نیز خود را با این گروه همراه ساخت که باعث تشویش دوباره امریکایها از کشور که فکر میکردند از شرش در امان هستند، گردید
امریکایها جهت رفع خطر که از افغانستان کشور شان را تهدید میکرد تصمیم گرفتند تا درین کشور حمله نظامی کنند ،
طبق پلان آمریکایها با متحدین شان – در آغاز با بم بارد مانهای هوای سپس با فرود آمدن نیروهای نظامیان شان – تمام سا حات افغانستان را به کنترول خود در آوردند واسامه واطرافیانش را ازین مرزوبوم راندند.
اما روس ها که از حضور نظامی آمریکایها در افغانستان سخت خشمگین بودند فقط منتظر فرصت بودند تا بتوانند نیروهای ضد امریکای را در افغانستان به وجود بیاورند تا بتوانند انتقام ضربت سیاسیی را که در دوران جنگ سرد، آمریکایها برایشان رسانیده بود،بگیرند.
بد بختانه افغانستان امروز بار دیگر به کشت زار تبدیل شده که از خون اتباع افغانستان آبیاری میشود ولی
دانه های آن را یا امریکایها میبرد ویا هم کسان دیگر

نویسنده : فخرالدین فایض 
 
دانشجو  دردانشکده شرعيات  دانشگاه ننگرهار