آرشیف

2015-1-14

لینا سعیدی

نگــاهـی بـــر سیر تـــاریــخـــی جنبش زنــــان در سطح جهانی

 
تاریخ جوامع بشری مملو از مبارزات برحق زنان مبنی بر اعادۀ حقوق آنها بوده زیرا زنان نیمی از پیکر جامعۀ بشری را تشکیل داده اند که يک عنصر جزء لاینفک جامعۀ بشری را احتوا نموده و بدون آن انکشاف جوامع بشری از حیث تغیرات کمی و کیفی امکان پذیر نیست ، این زن است که نوابغ ، نخبه گان و بزرگمردان تاریخ را در آغوش پر مهر خویش پرورده وتقدیم جامعه نموده اند که اکنون اخلاف آن به کار نامه های بی همتا و بی مانند آن ارج بی پایان قایل اند و در حقیقت امر با زحمات خستگی ناپذیر و پیوسته زنان با چنین مقام های بلند و بالا راه یافته اند ، بدون تردید باید مرهون احسان مقام والای زن باید باشیم .
جنبش حقیقی زنان در دهۀ اول قرن بیستم یعنی سال (1908) در شهر نیویارک ایالات متحده امریکا به منظور اعاده حقوق و از جمله حقوق اقتصادی پا به عرصه وجود نهاد و روی تحقق همین اهداف دست به اعتصابات عمومی زده و با خیابان ها ریختند تا صدای حق و عدالت را جهت حصول حقوق حقۀ خویش با مقامات و مجریان ارگان های اجرائیوی و حقوقی در میان گذاشته و طالب حقوق خویش در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی گردیدند که سرانجام این تلاش های زنان در ایالات متحده باعث آن گردید تا حزب سوسیالست ایالات متحده امریکا دست بکار گردیده و غرض حقوق زنان کمیسیون را بنام  Women National Commission  ایجاد نمود تا سفارشات خویش را مبنی بر یک روز جهانی تحت عنوان روز بین المللی زن با مقامات ایالات متحدۀ امریکا و سایر کشور های جهان ارائه بدارند .
حزب سوسیالست امریکا تقاضأ بود تا برای زنان حق رای دهی داده شود و هم زنان بتوانند تا خود را به پست های انتخابی کاندید نمایند .
با مســاعی حـــزب سوسیـــالست ایـــالات متحـــده امریکـــا زنان توانست تا در هشتم مــارچ ســـال 1908 در شهر نیـــویارک تحت نـــام ( سوشل دیموکراتیک ویمن سوسایتی ) یک اجلاس وسیع را منعقد سازند و در آن فیصله بعمل آمد تا در سال 1909 آخرین هفته ماه فبروری غرض تجلیل روز جهانی زن پذیرفته شود ، زنان سوسیالست در سال های (1909) و (1910) بزرگترین اجتماعات زنان را در سرتاسر امریکا تشکیل داد و در آن فیصله بعمل آمد تا آخرین یکشنبه ماه فبروری به حیث روز بین المللی زن به رسمیت شناخته شده و همه ساله از آن تجلیل بعمل آید .
در اگست سال (1910) در شهر کوپن هاگن کنفرانس زنان سوسیالست برگزار گردید و در آن بار دیگر پیشنهاد گردید تا روز جهانی زن از طرف کشور های جهان برسمیت شناخته شود ، ولی با وصف آن کشور های جهان قادر نگردیدند تا یک روز مشخص و معین را در سر تا سر جهان برای زنان تخصیص دهند که الی سال (1917) در کشــور هــای جهان روز های متفـــاوتی را به عنـــوان روز بین المــللی زن تجلیــل می نمودند که ایالات متحده امریکا همه ساله آخرین هفته فبروری را به عنوان روز بین المللی زن پذیرفت و از آن همــه ســـال تجلیــل بعمـــل می آورد .
بتاریخ 23 فبروری سال (1917) زنان روسیه به خیابان ها ریختند و طی یک مظاهره عظیم و گسترده حقوق خویش را از مقامات دولتی مطالبه نمودند ، زنان همچنان از بیکاری ، فقر و سعود قیم مواد خوراکه و استهلاکی و همچنان از اثرات منفی نخستین جنگ جهانی صدای خویش را بلند نمودند ـ این تظاهرات مدت یک هفته طول کشید و حتی در شهر پتروگراد ـ دامنه آن چنان کسب وسعت نمود که تزار روسیه الکساندر دوم از امواج طفیانی تظاهر کننده میدان را ترک گفت و راهی قصر گردیدند و سر انجام دستگاه حاکمه روسیه روز هشتم ماه مارچ را بحیث روز زن پذیرفتند .
در سال (1921) زنان بلغاریا نیز دست به تظاهرات زده تا که دولت روز هشتم مارچ را به حیث روز زن پذیرا گردید .
طی مدت (51) سال نهضت زنان در سراسر جهان فزونی حاصل نموده و در سال (1960) بار دیگر تقاضأ نمودند  تا هشتم مارچ به حیث روز زن در سراسر جهان پذیرفته شود که سر انجام کشور های سوسیالستی هشتم مارچ را به حیث روز بین المللی زن در کشور های مربوطه خویش همه ساله تجلیل می نمود که سر انجام ایالات متحده امریکا نیز روز هشتم مارچ را به حیث روز زن از سال 1981 بدینوسیله رسماً پذیرفت و از آن به بعد بزرگترین کنفرانس ها به منظور حل مشکلات و پرابلم های زنان در شهر های مکسیکو ، نایروبی ، کوپن هاگن و بیجینگ جمهوری مردم چین تدویر یافته است .
روز بین المللی زن از جانب سازمان ملل متحد نیز منحیث روز بین المللی پذیرفته شده و اکنون همه ساله بتاریخ هشتم مارچ در تمام کشور های جهان این روز فرخنده و پر سعادت در ســراســر جهـــان تجلیــل بعمل می آید که جمهوری اسلامی افغانستان این روز را تجلیل می نماید و تلاش می ورزند تا حقوق زنان به مفهوم واقعی آن اعاده و زن افغان از مزایای حقوق برحق خویش در همه عرصه ها مستفید گردند .
تجلیل از روز زن معنی آن را ندارد که زن در پرتو دموکراسی و بنام حقوق و دموکراسی خواسته و ناخواسته هر آنچه می خواهد عمل کند ، جوامع افغانی ما از خود رسوم و عنعنات پسندیدۀ دیگری نیز دارد که در پرتو آن مقام و منزلت زن جایگاه خاصی دارد .
مشوره و پیشنهاد ما به همه خواهران و زنان باعفت افغان این است که در رشد و تکامل حقوق خویش شرائط عینی و ذهنی جامعه را مد نظر  داشته عجولانه گام بردارند ، زیرا روی این ملحوظ می توان گفت میوۀ که به مرور زمان خودش پخته می شود لذیذ تر است و اگر میوۀ  بخاطــر زود رسیدن ذریعۀ مواد کیمیــاوی پخته گردد لذت فطری و طبیعی در آن نخواهد بود و مسلماً عواقب ناگوار را در پی خواهند داشت.
  روز فرخنده زن بر همه مادران و خواهران مبارک باد.