آرشیف

2020-3-26

رفعت حسینی

نگرشی بریک بیانیه سیاسی

در ماه اسد۱۹۸۹( ۱۳۶۸خورشیدی)، داکترعبدالله نایبی،که اکنون رییس حزب نوین مردم افغانسان میباشد، در محفلِ یادبود از خلیل الله خلیلی درکابل ، سخنرانی نموده بود.

متن کامل این بیانیه دربرگه نایبی درفیسبوک منتشرگردیده است.
آگاهان بررازورمزروابط ناخجستهء ادبیات وسیاست ودولت وقدرت وزر، دردرازای تاریخ افغانستان، واقف هستند که زندگی خلیل الله خلیلی ،پیوسته، آغشته وآلوده از نابسامانی هاو نادرستی های اجتماعی وسیاسی بوده است.

نایبی درجایی ازبیانیه اش چنین بیان می دارد:

((…سخن از مردیست كه بیشتر از هر شاعرِ دیگرِ آن برهۀ زمان، شیفتۀ شوریده حال وطنش بود و با دلهره یی قربانگاهی از هجرانِ احتمالی آن میسوخت، ولی با دریغِ تمام كه دور از هوای شستۀ زادگاه عزیزش جان سپرد.))

 

خلیلی دراواخردهه پنجاه خ ،دروقت زعامت جنرال ضیاالحق بصفت رییس جمهورپاکستان،به پاکستان رفت وبحیث مشاور ضیاالحق درامورمجاهدین افغانی مقررشد.

سرودهءسرشارازفرومایگی خلیلی درزیروبمِ ابراز چاپلوسی به ضیاالحق رییس جمهورپاکستان، که خون جهادرادررگهای ناپاک مجاهدین اسلامی افغانستان به جریان می انداخت،وبینواهای سرزمینم رامیکشت، اینست:

 

شو ضيا الحق چراغ آرزوى مسلمين
علمدار مسلمان شو مهين سرباز دين
جانشين شير يزدان شو، در خيبر گشا
در مقام خالدى، ميدان محشر آفرين
مسند محمود غازى، شهسوار بت شكن
آنكه ميلرزد از وى هند تا درياى چين
پايمال لشكر اين بى خدايان تا به كى
اى تو محمود بزرگ بت شكن را جا گزين
حالت امروز ما آيينه ى فرداى تست
اى ضمير روشنت با پرتو ايمان قرين

خلیلی

 

وداکترنایبی درسخنرانی خودفریادمی زند:

((…سخن از مردیست كه بیشتر از هر شاعرِ دیگرِ آن برهۀ زمان، شیفتۀ شوریده حال وطنش بود.))

نایبی آیا نمی توانست، که درسخنرانی خویش، بدون واژه هایی ترشده ازعرق شرم، ازنگارش شعربرای جنرال ضیا یادی کند؟ 

نایبی دربیانیه اش اضافه می سازد:

((…خلیلی در همان محدودۀ تفکر روزگارش در برابرِ شماری از مسایلِ داغ موضعگیری درست و پیشرونده داشت.

او با وجودِ نگرشِ اخلاق گرا و مورالیستیش از مسألۀ صلح و جنگ، در هر کجا که زمینه می یافت، در برابر جنگ و خونریزی به ستیز بر میخاست، ستم و استبداد را نکوهش میکرد…))

.))

به تکرارمی نگارم:

[آگاهان واقفند که زندگی خلیل الله خلیلی آغشته وآلوده از نابسامانی هاو نادرستی های اجتماعی وسیاسی بوده است.]

برای من ،این سخنرانی داکترنایبی دریادکرد از مجاهد اسلامی خلیل الله خلیلی عضوتنظیم جمعیت اسلامی ملاربانی،تنها وفقط یک بیانیهء بی درونمایهء فرهنگی بمنظورایجادائتلاف سیاسی با مجاهدین است.

قابل تذکرمیدانم که درزمان ایراداین بیانیه، ماه اسد ۱۳۶۸خورشیدی ، مجاهدین اسلامی افغانستان درمبارزهء احرازقدرت دولتی بودند.

 

سروده های خلیلی، پیوسته، دردورانهای شاهی وجمهوری ودرزمان های خلقی – پرچمی – مجاهد، ازسوی آنانی که اززندگانی وپندارهاوکردارهای وی شناخت وشناختها داشتند، پذیرفته وقبول نمی شد.

 کسانی نیزکه معاییر وموازین خجستگی شعردرلسان پارسی راوقوف داشتند، درهمآهنگی وپذیرش شعرهای خلیلی همیشه درتردیدبودند.

خلیل الله خلیلی،درتمامی سالیان عمرش،درزندگی اجتماعی، آدمی پیرو اسلوب فرهنگ مدنی نبود.

خلیلی درسخنوری وواراستگی  سخن وشعراجتماعی هم،نیرومندی بیدل وحافظ وسعدی ووو را نداشت ودر سرایش ابیات مدحی ووصفی نیزحتابوت پاکِ محمدتقی بهار و قاآنی ووونمی توانست بشود.

لینک زیرین را درانترنت میشودکشود وببرخی کارهای ناستوده وناشایسته خلیلی پی برد:

http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AF/

 

.

آیا داکترنایبی ازیکی ازکارهای تذکرداده شده دربالا خبرنداشت که دربیانیه اش درآن محفل دیپلماسی سرشت، بدان اشارتی میکرد!

یکی از کردارهای رکیک خلیلی نگاشتن کتابی بنام <عیاری ازخراسان> در ستایش زندگی و باورهای حبیب الله کلکانی آشوبگربود که به بچه سقو مشهور است. خلیلی که خودازوادی کوهدامن ولایت  پروان بود، دردوران اول عمرش با  بچه سقو ازنزدیک می شناخت.

آیا عبدالله نایبی نمیدانست که عیاری ازخراسان از خامه خلیلی تراوش نموده است!؟

 ..

درزمان استبدادحزب خلق خلیلی شعری سرودبا مطلع:

گویید به نوروز که امسال نیاید

درکشورخونین کفنان پا نگذارد

وی درین وقت مجاهداسلامی شده بود .

نمیشد که ازشارلتانی خلیلی وشعرهای ناراستینِ مداحانه وسواستفاده های فراوان وی ازشعر، دربیانیه رییس حزب نوین مردم گپی وسخنی وتوضیحی واستدلالی میبود؟

این نگارنده درپیرامون خلیلی وشعروزندگیش نگارشی داردبنام[خلیلی شاعری بی گوهر]. این نبشته وچهارنبشته دیگرازمن درموردخلیلی، درفیسبوک نیز هست.