X

آرشیف

نگرانی دهاقین ولایت غور از شیوع آفات و امراض نباتی در مزارع شان

 ولایت غور یکی ازولایات باستانی وتاریخ ساز افغانستان عزیز میباشد که مدتهاست متاسفانه توجه به انکشاف وبازسازی آن چندان صورت نگرفته ودورازنظردولت مردان قرارگرفته است که قابل پذیرش به هیچ فرد غوری نبوده ونخواهد بود , امید است که روزی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان عزیز( انکشاف متوازن) طوری که درقانون اساسی تذکرگردیده وهم چنان نظربه نیازمندی ساکنین هرمنطقه عملی گردد تا ما شاهد بازسازی وانکشاف برعلاوه ولایت غور درسایرولایات که اشد نیاز به انکشاف وبازسازی  دارند باشیم انشاالله. به هرصورت نمی خواهم درین باره بیشتر تبصره داشته باشم بهتر است به اصل موضوع به پردازم.
  موقعیت جغرافیایی , شرایط آب وهوا, موجودیت خاک حاصل خیز درتمام نقاط ولایت غور, رشد تعداد کثیر سبزیجات, میوه جات ,غلات وحبوبات را خوش بختانه مساعد ساخته, اما متاسفانه  که کار روی میکانیزه شدن زراعت بسیار کم صورت گرفته وهم چنان نیازبه تحقیقات علمی وتجربی جهت توافق محیطی روی نباتات مزروعی یک نیازمبرم واساسی میباشد تا ازنگاه توافق به آب وهوا و تشخیص انواع مقاوم به آفات ,امراض ,حشرات, میزان تولید درفی سطح واحد وتوافق با آب وهوای ولایت غور بذرهای مورد نظر به دهاقین سفارش و بدسترس شان قرارگیرد.
خوش بختانه درین اواخربا توجه وزارت  زراعت, آبیاری ومالداری مخصوصا شروع پروژه ملی باغداری  درولایت غوروهم چنان  پروژه های زراعتی که توسط نهادهای ملی وبین المللی باهماهنگی اداره محلی زراعت درغوراجراشده برعلاوه رشد نسبی زراعت باعث آگاهی مقدماتی  دهاقین درسطوح مختلف زراعت  شده است که به هیچ وجه کافی نبوده ونیاز به برنامه های وسیع واساسی انکشاف زراعت مدرن وتخنیکی درین بخش حیاتی میباشد وامید که درآینده شاهد آن باشیم. 
درحال حاضر دهاقین به کاشت سبزیجات , میوه جات مخصوصا سیب که درولایت غورنتیجه خوب میدهد نهایت علاقه مندشدند وعملا کاشت مینمایند , کاشت نباتات تااندازه ترویج شده , آگاهی دهاقین درباره مسایل اگروتخنیکی نسبتا درساحات محدودولایت غور بلندرفته که درحال حاضر دریک تعداد قریه جات تنوع کاشت سبزیجات به مشاهده میرسد اما متاسفانه که شیوع آفات وامراض نباتی یک پدید نسبتا  جدید درغور است ,یقیناکه  قبلا هم درغور آفات وامراض نباتی بوده ولی بسیاراندک به سرحد که به ندرت باعث خساره نباتات میگردیده که علت آن هم این است که  بسیاری نباتات که امروز کاشت میشود قبلا به این پیمانه کاشت نمیشد ودرصورت که نباتات کمترباشد آفات وامراض نباتی نیزکمتر است. چند سال قبل ادویه جات زراعتی درغور به ندرت یافت میشد حتی دهاقین نام ادویه جات را نمیدانستند هم اکنون اکثردهاقین به ادویه جات زراعتی چندان آشنای ندارند چون آفات وامراض نباتی و جود نداشت تا مردم به جستجوی تداوی باشند , اما بارشد نسبی زراعت درغور شیوع  آفات نباتات باعث خسارات زیاد محصولات زراعتی دهاقین گردیده است, البته مشکل تنها موجودیت آفات وامراض نباتی نیست, لازم به تذکر است که موجودیت ادویه جات بی کیفیت زراعتی وبد تر از آن استعمال غیر فنی وتخصصی ادویه جات برای دهاقین مشکل جدی تری است که درغور به مشاهده میرسد. گرچه خودم مخالف استفاده از ادویه جات کیمیاوی زراعتی هستم ولی گاهی نیاز است درصورت که مذرعه کاملا به نابودی برود ایجاب میکند که ازادویه جات کیمیاوی استفاده شود به شرط که تمام شرایط لازم واستندرد برای ادویه پاشی کیمیاوی درنظر گرفته شود درغیرآن تیشه به ریشه نبات, خود ومحیط زیست زدن است. 
عدم توجه به کاهش آفات وامراض نباتی,استعمال غیر اختصاصی ادویجات که تاثیرات منفی برمحیط زیست نیز دارد موضوع است که درسالهای آینده  باعث خسارات هنگفت نباتات خواهد شد, وقایه بهتراز تداویست که باید درنباتات نیز مدنظرگرفته شود, یقینا اگر درین باره توجه نشود جبران آن گران تمام خواهد شد , امید است که بادرک این موضوع نهادهای خیریه وکمک رسان ملی وبین المللی دربخش زراعت پروگرامهای آگاهی دهی درباره شناخت آفات وامراض نباتی , نحوه وقایه و کنترول همه جانبه آفات وامراض نباتی , آگاهی درباره مقدار استعمال دوا , تا حد امکان استعمال اختصاصی ادویه جات نباتی وغیر مسایل ضروری  را درنقاط مختلف ولایت غور راه اندازی نمایند تا با روشن شدن اذهان دهاقین درباره آفات , امراض وکنترول فنی ومسلکی درآینده خسارات محصولات زراعتی دهاقین ازین ناحیه کمتر مشاهد شود.  

محمد ناصر سرشار " غوری"
 

نمونه ازنباتات آسیب دیده توسط  آفات نباتی در ولایت غور .
نمونه ازنباتات آسیب دیده توسط  آفات نباتی در ولایت غور

نمونه ازنباتات آسیب دیده توسط  آفات نباتی در ولایت غورنمونه ازنباتات آسیب دیده توسط  آفات نباتی در ولایت غور

این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد
این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد
این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد

این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد

این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد

این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد این تصاویرنمایانگر تنوع سبزیجات در یک تعداد قریه جات ولایت غور میباشد

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.