X

آرشیف

نگراني باشنده گــــــــان غور از زمـسـتــــان امسال

زمستان امسال مثل زمستان سال هاي گذشته نگراني را بين مردم بوجود آورده است .زيرا ازيك طرف قيمت بودن مواد خوراكي وازطرف ديگر كمبودي مواد غزايي درخانواده ها سبب شده است كه مردم به آمدن زمستان نگراني داشته باشند .ازسوي ديگر ولايت غور يكي ازولايت هاي كوهســتاني بوده وراه هاي آن كاملا صعب العبور بوده است بناء درزمستان اكثرا راه هاي اين ولايت بولايت هاي همجوار آن مسدود ميشود وحتي راه هاي مواصلاتي اين ولايت به مركز اين ولايت هم قطع ميگردد مردم نميتوانند جهت خريدن مواد خوراكي ازمناطق دوردســت به بازار هاي نزديك خود رسيدگي كنند با وجـــود قيمت بودن مواد خوراكي وصعب العبوربودن راه ها درســال جاري كشت وزراعت اين مردم نســـبت به سال گذشته حد اقل سي فيصد كاهش يافته است وحتي دربرخي مناطق زير ده فيصد قراردارد .كمك هاي هم كه ازسوي برخي موسسات ويا سازمانهاي ديگري كه انجام شده آنهم فيصدي ناچيز بوده اســت دراين اواخر كمك هم كه ازطرف كميته پاسخ اضــطراري دولت به ولايت غورشــده است آن هم دربدل كار به مردم پرداخت ميگردد ولي طوريكه به همگان هويداست اين فصل ازسال تماما كارها دراثر ســردي هوا متوقف شده است ازهــمين رو كمك ها عند الموقع بمردم داده نمـــيشود وازجانب ديگر مردم تــماما مال وگاو كه داشته اند پيش ازفرارسيدن زمستان بخاطري نداشتن مواد غزايي بقيمت بســيار ارزان دربازار ها فروخته اند وهم اكنون كدام منبع ديگري ندارند كه ازآنطريق بتوانند امرار معاش نمايند بناء زمستان امسال نسبت به زمستان  سال گذشته براي باشنده گان ولايت غور مشكلات فروان را به بار آورده است واگر وضع به همــين منوال ادامه پيدا بكــند توقع يك فاجــعه بزرگي انســاني بيـن باشنده گان اين ولايت ميرود .زيرا سردي بيــش ازحد هوا مســدود بودن راه ها قيــمت بودن مواد خوراكي دربازار ها ونبودن كار بخاطري پيدا كردن لقمه نان اين عوامل تما ما باعث ميــشود كه مردم تماما اموال دست داشته خود را ازروي مجـبوريت به قيمت بســيار نازل به بازار ها عرضه كنند ودربــدل آن تا بتوانند خود را بمدت زمان اندك ازقحطي نجات بدهند .اگر مسئولين ذي ربط به اين فاجعه بشري كدام اقدامات عملي را اتخاذ ننمايند بعيد نيـست كه چنين مشــكل بزرگ درآينده نزديك دامن گــيري اين مردم آنهم دريــك موقع بسيار دشوار ازفصل سال كه تماما راه هاي مواصلاتي ولايت هاي همــجوار دراين فصل ازسال به ولايت غور مسدود ميباشد .بنا بـجاي اينكه مقامات خامـــوشي را اختيار كنند بر عكــس بخاطري جلو گيري ازهمچو حوادث مــيتوانند قبل از مســـدود شدن راه ها كمك هاي را چه ازطريــق دولت وچه ازطريق موســسات خيريه كه دراين ولايت فعاليت دارند بمردم آسيب پذير توزيع نمايند اين كار سبب ميشود كه ازيك فاجعه بزرگ بشري  جلو گيري گردد . وازطرف ديگراقدامات پيش گيرانه بخاطري فروش اموال مردم بقـيمت نازل دربازارها خواهد شد واين امر سبب ميشود جلوي هجوم تعداد كثير ازجوانان را كه بخاطري بدست آوردن پول براي امرار معاش خانواده اش به كشورهاي همسايه مخصوصا ايران بطور قاچاق سفر كنند بشود طوريكه بري همــگان هويداســت دراين اواخر هــجوم جوانان ازولايت غور بــخاطر كار به كشور ايران ازدياد بيش ازحد يافته است درحاليكه دراين فــصل ازسرماي زمستان همه روزه صـد ها هم وطن ما بشكل بسيار رقت باري ازمرزهاي ايران آن هم با گذراندن يك ماه دربازداشتگاها بدون اطلاع خانواده نداشتن لباس وخوراك ؛جوروستم ولي باوجود تحمل اين همه مشــكلات مشاهده ميشود كه  روز بروز  شعار بازســازي ونوسازي درپــهلويش كمك هاي هنــگفت ازكشور هاي مختلف جـــهان بخاطري جلوي گيري ازفقر ومهاجرت هاي مردم سرازير ميگردد ولي باز هم ديده ميشود كه وضعيت بيشتر خطرناك تر ازگذشته است .معلوم ميشود طرزالعمل درست راجع به همچو قضايا وجــود ندارد هـــمان است كه نتيجه قناعت بخش ازاين كمك ها مشاهده نمــيشود پس بر همه كــسانيكه بنحو ذي دخل دراــين قضيه هستند توقع ميرود كه ازفرصت بدست آمده خوب عمل كنند تا باشد هم خدمتي كرده باشند وهم مسئول به پيش گاهي خداوند هم دردنيا وهم درآخرت نباشند .
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.