آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

نگاۀ کوتاۀ به فعالیت های آمریت سواد آموزی و مؤسسات همکار!

سواد اموزی به عنوان یکی از پنج برنامۀ اصلی معارف ولایت غور ، در کنار سایر برنامه در روشنایی قانون معارف ، لوایح و طرزالعمل های مربوطه در راۀ امحای بیسوادی و کار آموزی همواره سعی و تلاش نموده تا به اهداف والای که عبارت از امحای بیسوادی و کار آموزی است . 

فعالیت های 1391 آمریت سواد آموزی ، تحت رهبری مستقیم ریاست معارف ولایت غور بوده و همکاری مؤسسات که در عرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفه های حیاتی کار می کنند فعالیت های چشم گیری را انجام داده و دست آورد های نیک داشته است.

برنامۀ ملی سواد آموزی هم اکنون در تمام ولسوالی ها و مرکز ولایت غور در بخش های ( آموزش سواد و آموزش حرفه) جریان دارد . آمریت سواد آموزی معارف ولایت غور در نظر دارد تا با تطبیق مؤثر برنامۀ مربوطه در راۀ امحای بیسوادی و پایین آوردن گراف بیکاری و فقر ؛ مؤثر واقع شود ، چنانچه در حال حاضر تعداد 1589 نفر مرد و تعداد 1240 نفر زن که در مجموع 2829 نفر سواد آموز می شود در 136 کورس سواد اموزی تنظیم نموده و توسط 90 نفر معلم ذکور و اناث دولتی در مرکز و ولسوالی های ولایت غور تحت پوشش برنامۀ ملی سواد آموزی قرار داده است . 

در بخش آگاهی عامه :
هر چند در بخش آگاهی عامۀ برنامۀ ملی سواد آموزی معارف ولایت غور در سال 1391 کدام بودجۀ اختصاص نیافته است ، بآنهم آمریت سواد آموزی به منظور آگاهی عامه به همکاری مؤسسات همکار فعالیت های ذیل را انجام داده است :

1- پخش و نشر فعالیت های آمریت سواد آموزی از طریق تلویزیون ملی غور .
2- پخش و نشر فعالیت های آمریت سواد آموزی در جریدۀ ماهوار معارف ولایت غور . 
3- پخش و نشر فعالیت های آمریت سواد آموزی در جریدۀ شنسب . 
4- پخش و نشر فعالیت های آمریت سواد آموزی در سایت بین المللی جام غور 
5- تدویر مسابقۀ فرهنگی بین سواد آموزان و حرفه اموزان کورس های سواد آموزی و حرفه آموزی دولتی ، مراجع و مؤسسات غیر دولتی.
6- ایجاد نشریۀ دیواری سواد به ظرفیت 8 چوکات ، یعنی هر مؤسسه مکلفیت گرفته تا یک چوکات را بسازد تا فعالیت های که در عرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفه های حیاتی توسط مراجع ذیربط انجام می شود در این چوکات ها نشر شود . 

تعداد 6150 نفر مرد و 11850 نفر زن که در مجموع 18000 سواد آموز می شود و در 332 کورس سواد اموزی تنظیم گردیده بودند و توسط 360 نفر تسهیل کنندۀ ذکور و اناث پروگرام ELA در مرکز و ولسوالی ها ( به استثنی دولینه) تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفته بودند که از جمله 17850 نفر مؤفقانه از دورۀ مابعد فراغت حاصل کردند .

در فاز چهارم (ELA2) تعداد 150 محل در ولسوالی های تیوره ، پسابند و شهرک سروی گردیده و تعداد (150) نفر معلم شناسایی گردیده بعد از آموزش دورۀ پنج روزه با آنها عقد قرار داد صورت گرفته و استخدام شده اند تا فاز چهارم (ELA2) را در ولسوالی های متذکره تطبیق نمایند.
تعداد 7500 نفر سواد آموز مستحق در ولسوالی های تیوره ، پسابند و شهرک شناسایی گردیده و در 150 کورس سواد آموزی تنظیم گردیده اند تا از طریق فاز چهارم (ELA2) سواد بیآموزند. 

تعداد 75 نفر که 3 کورس تنظیم گردیده و توسط 3 نفر معلم اناث در مرکز ولایت غور توسط CTI تحت پوشش قرار گرفته و فراغت حاصل کردند . 

تعداد 200 نفر مرد و 550 نفر زن که در مجموع 750 نفر حرفه آموز می شود طی شش ماه آموزش در کورس های (انجوی طلوع زن)از بخش های ( قالین بافی ، زراعت ، خیاطی ، خامک دوزی ، نجاری) مؤفقانه فراغت حاصل کردند.

تعداد 2100 نفر زن که در 60 کورس تنظیم گردیده و توسط 60 نفر معلم یونسف تحت آموزش سواد قرار دارند.

تعداد 2705 نفر مرد و تعداد 3495 نفر زن که در مجموع 6200 نفر حرفه آموز می شود که در 248 کورس حرفه آموزی تنظیم گردیده و توسط 248 معلمین ذکور و اناث دفتر ولایتی UNهبیتات در مرکز و ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور تحت تربیه و آموزش حرفه های مختلف قرار دارند تا حرفه های مروج ولایت غور را بیآموزند و از این طریق امرار معاش نمایند . 
1- در ماۀ میزان و عقرب مبلغ 425386 افغانی از قسط سوم کار آموزی سال گذشته مواصلت ورزید که در ماۀ میزان برای کار آموزان مربوطه مرکز ولایت غور توزیع گردیده است . 
2- مبلغ 4408320 افغانی از قسط دوم برنامۀ کار آموزی به دسترس دفتر ولایتی هبیتات قرار گرفته که در ماۀ عقرب توزیع می گردد . 
3- از تمام کورس های حرفه آموزی مرکز و ولسوالی لعل وسرجنگل در هماهنگی با مسؤلین آمریت سواد آموزی نظارت صورت گرفته است . 

تعداد 90 نفر سواد آموز اناث که در 4 کورس تنظیم گردیده بودند و توسط 4 نفر معلمین مؤسسۀ استارز سواد آموختند ، بعد از تکمیل دورۀ آموزش سواد به تاریخ 10 سنبلۀ 1391فراغت حاصل کردند .

تعداد443 نفر پولیس مرد و 8 نفر پولیس اناث که در مجموع 451 سواد آموز می شود توسط انسایت گروپ مربوط پولیس تحت آموزش سواد سواد قرار دارند.

تعداد 37 نفر پولیس از تولی تعلیمی مرکز و تعداد 20 نفر از قوماندانی امنیۀ پسابند فراغت حاصل کردند و در عوض تعداد 27 نفر در تولی تعلیمی مرکز و تعداد 20 نفر در قوماندانی امنیۀ پسابند جدیداً در کورس های سواد آموزی جذب گردیده اند . 

تعداد 500 نفر زن که 24 کورس تنظیم گردیده اند و توسط 24 نفر معلم CGVDSO تحت پوشش سواد آموزی قرار دارند. 

تعداد 452 نفر سربازان اردو که در مرکز ولایت غور ایفای وظیفه می نمایند ؛ توسط 5 نفر معلم تحت پروسۀ آموزش سواد قرار دارند .
تعداد 72 نفر سواد آموز در 4 کورس تنظیم گردیده و توسط 4 نفر معلم در مربوطات ریاست امنیت ملی ولایت غور سواد می آموزند .

تعداد 360 نفر سواد آموز ذکور و اناث در 9 کورس تنظیم گردیده و توسط 9 نفر ملا امامان مساجد و تکایا در 9 ولسوالی ولایت غور سواد می آموزند. 

تعداد 70 نفر مرد و 50 نفر زن که در مجموع 120 نفر می شود و در 4 کورس تنظیم گردیده در محلات بود و باش کوچی ها توسط 2 نفر معلم ؛ سواد مصروف آموزش سواد هستند . مجموع افراد سواد آموز و حرفه آموزش که تحت پوشش برنامۀ ملی سواد آموزی قرار دارند و از طریق مراجع دولتی و غیر دولتی برای آنها عرضۀ خدمات صورت می گیرد به 11894 نفر مرد و 19958 نفر زن که در مجموع 31852 نفر می شوند که در 890 کورس سواد آموزی و حرفه آموزی تنظیم گردیده اند و توسط 715 نفر معلم ذکور و اناث ؛ سواد و حرفه می آموزند . 

آمریت سواد آموزی به منظور ارتقای کیفیت عرضۀ خدمات ، با تفاهم مؤسسات همکار ( کمیتۀ مشترک نظارت) را ساخته است ، تمام مؤسسات که در عرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفه های حیاتی فعالیت دارند ؛ عضویت این کمیته را دارند ، کمیتۀ مشترک نظارت با استفاده از امکانات و سایط نقلیۀ مؤسسات همکار ؛ عجالتاً کار خود را بالای کورس های سواد آموزی مرکز ولایت غور شروع کرده است که مورد توجه مردم ، متنفذین و محاسن سفیدان محلات و سواد آموزان قرار گرفته اند . قابل ذکر است که نظارت تیم مشترک نظارت از کورس های سواد آموزی و حرفه آموزی به ارتقای کیفیت برنامۀ ملی سواد آموزی در ولایت غور کمک قابل ملاحظۀ کرده است . 

آمریت سواد آموزی معارف ولایت غور به منظور دریافت مشکلات و چالش های فرا راۀ مؤسسات همکار ، دسته بندی دست آورد ها و پیشرفت ها جلسات 15 روزه را بلا وقفه ، با مؤسسات همکار تدویر می نمایند . به اساس فیصلۀ جلسۀ هماهنگی یک دور این جلسات بصورت نوبتی در دفاتر مؤسسات بر گزار گردید تا مسؤلین مؤسسات همکار ، از نزدیک با نحوۀ کار و دست آورد های یک دیگر آشنایی بیشتر حاصل نمایند . 
آمریت سواد آموزی به منظور بهبود وضعیت اداره ، تقسیم وظایف و رسیده گی به مشکلات نشست های هفته وار با کارمندان و منسوبین آمریت سواد آموزی برگزار می نماید . 

توزیع مواد WFP :
برای سواد آموزان و حرفه آموزان طلوع زن و CGVDSO :
1- CGVDSO : مقدار 60,173 تن مواد از جمله 50 تن گندم ، 6 تن دال 3,673 تن روغن 0,500 تن نمک برای 500 نفر سواد آموز و معلم سواد آموزی CGVDSO توزیع گردیده است . 
2- طلوع زن : مقدار 82,233 تن از جمله 68,300 گندم 8,196تن دال 5,059 تن روغن 0,683تن نمک برای 770 تن حرفه آموز و معلم حرفه آموزی طلوع زن توزیع گردید.
محلات تحت پوشش : 
تمام محلات که تحت پوشش کورس های سواد آموزی و حرفه آموزی دولتی و مؤسسات غیر دولتی قرار گرفته به (701) یک محل می رسد .

با احترام 
غلام ربانی هدفمند 
آمر سواد آموزی