آرشیف

2016-5-29

نگاه مختصر به شیوه های مدیریت ورهبری مهاتما گاندی رهبر اسطوره ای هندوستان !

 

نگاه مختصر به شیوه های مدیریت ورهبری مهاتما گاندی  رهبر اسطوره ای  هندوستان !

 هند سرزمین وسیع و پهناوری است از نظر  جمعیت دومین کشور جهان را تشکیل میدهد این کشور را مهاتما گاندی مرد اسطوره ای، دردمند و با ضمیر چنان  مدبرانه  مدیریت و رهبری کرد و در فاصلۀ کوتاه کشتی  شکسته یی که در پرتگاه قرار داشت به ساحل امن، آرامش و ترقی رساند.
اندیشه ها و افکار سیاسی او در سرزمین هندوستان جایگاه خاص دارد،گاندی از لحاظ جسمی مرد بسیار کوچک؛ اما از نظر تفکر ومنطق عالی اش ارسطوی وقت در سرزمین هندوستان به شمارمیرفت و هنوز که هنوز است مردم هند از هر گروه و زبان و دینی که استند عاشقانه به او عشق می ورزند و به  اندیشه های انسان محور  و عدالت پسند او احترام ویژه دارند و ورد زبان شان است، گاندی نام آشنا نه تنها به مردم هند؛بلکه  به عنوان یک چهرۀ سیاسی و اندیشمند در جهان شناخته شده است، شیوه ورهبری نرم گاندی حکومت استعماری  انگلیس را بدون خشونت تسلیم خود ساخت واستقلال هند را درسال 1947 به دست آورد.
او از معدود اندیشمندان و سیاست گر توانای است که اندیشه هایش سالهاست مورد توجه مردم کشورش و حتا جهان قرار دارد، افکار سیاسی و اندیشه های این مردم دردمند و با ضمیر  خیلی سنجیده شده و پخته میباشد و این ویژه گی ها باعث شده است این اندیشه ها پویا و زنده بمانند.
اینجا به برخی از از ویژه گی برجستۀ افکار سیاسی مهاتماگاندی اشاره می کنم:

1.   شیوۀ دولت  داری طوری باشد که حاکمیت قانون به درستی تعریف وجایگاه خود را حفظ کرده، هرگونه افراطیت ، زور گویی ،‌بی عدالتی ،‌تعصبات قومی ‌مهار وازبین برده شود.

2.   حکومت که به وجود میاید باید قدرت وحاکمیت خود را از مردم کسب نماید؛ زیرا مردم است که  حکومت رامیسازند .

3.   به برادری ، برابری ، مساوات و آزادی فردی احترام واهمیت داده شود .

4.   به تمام طبقات مختلف جامعه  درقسمت فرهنگ ، مذهب،‌زبان،‌ازادی  وانکشاف جامعه دولت سهم فعال داشته باشد وتوجه لازم را به آن معطوف بدارد .

5.   خودکفایی هدف اصلی تمام طبقات هند باید باشد تا دیگر دست ملت هند به کشور های دیگر دراز نباشد .

6.   فرهنگ دیرینه وبومی سرزمین هند زنده نگه داشته و احیا شود ودرقمست رشد وشگوفائی آن توجه لازم صورت گیرد .

7.   حکومت های محلی در چهار چوکات حکومت مرکزی مستقل به کار خود فعالیت نمایند .

8.   به امتیاز طلبی، تنش های درونی ، کشمکش های دینی ومذهبی  نقطۀ پایان داده شودتمام مردم هند زیرنام وحدت ملی هند فعالیت کنند.

9.   مردم روستا باید به پیشه های اصلی خود که زراعت، دست بافی ، دام داری، گله داری وغیره کار های حرفه ای در روستا تقویت و انکشاف داده شود تا روستا های هند برسر پای خود ایستاده از یک اقتصاد توانا برخوردار باشند تا روستا ها حکومت را به طر ف خود بکشاند نه اینکه چشم روستا نشنیان به طرف حکومت باشد .

10.   روستان نشیان باید به صورت مساویانه تشویق ونیازمندی های زراعتی انها برآورده شده ودرقسمت بلند رفتن سطح انکشاف زراعت روستا نشینان توجه لازم صورت گیرد که پایه های اساسی اقتصاد یک کشور را زراعت توانا تشکیل میدهد .

11.    گاندی لباس دست بافی که خودش با چرخه بافته بود از خود شروع کرد وبه عنوان تولید کشور خود به تن کرد وبه تمام مردم هند ورهبران هند  انگیزه تا به لباس های تولید برونی نقطه پایان دهند واز تولید کشور خود استفاده کند ، که امروز لباس کتان  سفید به عنوان  لباس مفتخر در سرزمین هند به شمار می رود و این لباس را و کلای پارلمان ورهبران سیاسی به عنوان نماد مبارزه درمقابل تولیدات خارجی استفاده میکنند.

12.   گاندی به عنوان یک رهبر کریسماتیک به ملت خود میگفت تمام داشته های مادی ومعنوی خویش را غنی تر بسازید وهند را مانند یک خزانۀ مادی ومعنوی تبدیل کنید؛ ‌زیرا فرهنگ یک کشور را غنامندی سرمایه مادی ومعنوی او تشکیل میدهد ‌ودرجای دیگر اشاره میکنند که ما یک هند رنگارنگ،  بوستان ویک کشور خود کفا میخواهیم؛ زیرا هیچ بیگانه یینمی آید  تا سرزمین ما را  گل و گلزار بسازد؛ پس باید خودمان سرزمین خود را بسازیم که هند به ما وشما تعلق میگیردودرجای دیگر گاندی سرزمین وکشور اش را به مادر مثال میاورد وی میگوید که سرزمین زاد گاه؛ مانند یک مادر است؛ چنانگه به مادرخود احترام وارز ش قایل هستید به سرزمین به همان شکل احترام وارزش قایل شوید؛ زیرا  بی احترامی  درمقابل سرزمین بی احترامی به مادر است .

13.   نظامی که در سرزمین هند به وجود آمده است نتیجه جان فشانی ها وقربانی دادن های تمام مردم هند است وباید همه  خود را درقبال حفظ و پیروی آن مسوول بدانیم و اشاره می کند که حکومت از آن مردم است، این مردم استند که حکومت را تشکیل میدهند و باید حاکمان ومسوولان از مردم هراس داشته باشند و  در خدمت مردم قرار گیرند.

نکتۀ جالب اینکه میخواهم به یک نقل قول گاندی اشاره کنم اینکه : بعداز استقلال هند،‌زمانیکه محمد علی جناح خواهان یک کشور مستقل به نام پاکستان شد؛ ‌مهماتما گاندی برایش گفت بیایید جناح صاحب از تجزیه هند زیرنام پاکستان صرف نظر کنید وهر آنچه  که میخواهید ما در خدمت هستیم وهند را بگذارید رنگارنگ ومانند یک بوستان در آن گل های رنگارنگ در آن وجود داشته باشد وبگذارید که این سرزمین؛ مانند یک شبه قاره در آسیا باقی بمانیم. نگذارید هند تجزیه شود ،‌وی گفت هند؛ مانند بدنه یک انسان می ماند که دو دست  ودو پای دارد اگر شما یک دست هند که پاکستان ویک دست دیگر هند بنگلدیش است قطع شود هند به یک انسان معیوب تبدیل میشود؛ ‌این همدلی وهمدیگری پذیری مهاتما گاندی نشان خرد وتوانمندی فکری اورا ثابت میسازد تا هند از نظام فروریخته  وبی نظم به یک سیستم همه شمول تبدیل گردد که در آن همه مردم هند خود را در یک تصویر مساوات دیده واز حقوق شهروندی خود در این سرزمین به نام هند مستفید شوند …………….
بعداز این نگاه مختصر من به فکر این افتادم که دومین متفکر دنیا را رییس جمهور خود داریم؛اما افغانستان یک کشور بسیار کوچک معادل یک ایالت هندوستان هم  نمیباشد که تقریبا بیشتر از 30 میلیون جمعیت ندارد دراین سرزمین که  با داشتن یک دین، یک فرهنگ مشترک،‌هر روز ما شاهد کشمکش ها ، بی عدالتی ،‌اوج گرفتن فساد اداری، آدم کشی، اختطاف ، قاچاق مواد مخدر ،‌ضعف مدیریت، ‌بیکاری،‌ خشونت های خانواده گی ‌که همه وهمه اینها در دین مبارک اسلام جایگاه ندارد ما شاهد آن هستیم.
متفکر به نام به درد ما نمیخورد، ما به متفکر واندیشمند باعمل نیاز داریم متاسفانه همانطور که همه چیز در این کشور وارونه جلوه میدهد و تقلب و فساد اوج گرفته است، فکر کنم متفکر هم تقلبی و ساخته گی است وگرنه داشتن دومین متفکر جهان بزرگترین افتخار باید باشد.
 
                        گلاب میر رحمانی
           پژوهشگر مسایل سیاسی –اجتماعی
                    واستاد دانشگاه بغلان