آرشیف

2015-7-6

afrotan3141

نگاه دیگری به فتوای داعشی BBCدر باره روزهای بلند رمضان!

یادداشت : درگرما گرم دروغ سازی ها و شایعه پراگنی ها و تهمت زنی ها و بکار افتادن ماشین تولید تکفیر و تفسیق و تحریف که هدفش بدنام کردن جوهروچهره ء  مردم سالار و انسان مدار دین اسلام و ریشه کن ساختن نهضت علمی و مترقی توده های مسلمان و جلوگیری از پیوستن روشنفکران آگاه و نواندیش ملتها به توده های آگاه و مترقی اسلامی  بویژه پس از آنکه در وجود اندیشه های لبرال سرمایه داری و برخی از روشنگران چپ که خود را وارثانی از نسل مبارزان مشروطه خواه میهن و وارثان اندیشه های بازار اقتصادی با برنامه ریزیی  مرکزی می دانیستند  و داعیه عدالت و استقلال را عرضه میکردند نجات انسان معاصر را نیافتند به ایجاد جنگ زرگری و حساسیت های مصنوعی و فتوی های انحرافی از جنس داعشی رو آوردند ، در اوج چنین تبلیغات فرمائیشی و سفارشی بوده که  بنگاه جهانی انتشاراتی BBC تحت پوشش شعارحفظ بیطرفی نسبت به داعش عملأ در صف داعش قرار گرفت چنانچه  تائیمزTimes و اندیپندنت Independent  روزنامه های  معروف بریتانیائی در باره تقاضای رحمن چشتی عضو مجلس عوام بریتانیا چهار شنبه شب گذشته دریکی از جلسات مجلس عوام بریتانیا گفته بود : پاسخ ‘بی بی سی’ به نامه اش در این خصوص، غیرقابل قبول بوده و بهانه اش برای عدم استفاده از ‘داعش ‘ قابل انتقاد است.تایمز افزود ه است : 

ادامه مطلب اینجا