آرشیف

2016-10-15

دکتور خاتول فروتن

نگاه بیرون مذهبی به اتمام حیات و پیک مرگ انسان !

آیا انسان حق دارد در مورد مرگ اش تصمیم بگیرد؟
بیاید یک نگاه بیرون از مذهب به این مسآله داشته باشیم.این یک حقیقت مسلم است که انسان هست شده تا نیست گردد. زندگی هم خیلی شیرین است و شیرین تر از آن کیفیت زندگی است. اگر انسان کیفیت زندگی را با تمام امکانات از دست بدهد، زندگی برایش لذت بخش نیست حتی از لحاظ روحی و روانی هم مصاب به مریضی نباشد و تمام تلاش اش را برای بهتر نمودن کیفیت زندگی اش بکار برده باشد، دیگر نمی تواند خود را در بین مردم و جامعه متعلق بداند، تلاشی به خرچ میدهد ، دوستان و خانواده او را کمک و رهنمایی می نمایند اما متآسفانه  نتیجه مطلوب بدست نمی آورد   و بالاخره از داخل وجودش احساس برایش زُخ میدهد که وی باید رخت سفر ببندد و خواستار مرگ میگردد. حتی به قول معروف میگویند: خدایا تو بالایم آسانی کن.
 

ادامه مطلب در اینجا