آرشیف

2015-1-22

محمدخان فایق

نگاه به حالت فعلی نهال های پیش روی کلوپ قوماندانی امنیه غور

 
 
طوریکه همشهریان عزیزشهرچغچران درجریان قراردارند مرحوم شهید  شاه جهان "نوری " قوماندان امنیه اسبق ولایت غورصدها نهال غیرمثمررا باهمکاری وهمیاری پرسونل مربوطه خویش دراطراف وپیشروی کلوپ قوماندانی امنیه غورغرس نموده بود ، نهال های متذکره دردوران ماموریت وی  همیشه آبیاری ومراقبت میگردید که درنتیجه زمین للمی وخاک باد آن ساحه برای فعلا به یک ساحه سبزوتفریح گاه خوبی تبدیل شده است .
باکمال تاسف که درسال جاری نسبت عدم توجه مسئولین قوماندانی امنیه نهال های غرس شده درحال خشکیدن میباشد که فعلا نمونه برگ ریزی فصل خزان را تمثیل مینماید . درحالیکه کانال بزرگ پوزه لیچ به فاصله پنج متری ازکنارنهال های مذکورمیگذرد بآنهم کسی به آبیاری و بسراغ شان نمیرود  باوجودکه مسئولین قوماندانی همیشه ازکنارشان باعینک دودی عبورمینمایند .
والی صاحب ولایت ، کمیته سرسبزی وریاست محیط زیست غور همیشه ازطریق تلویزیون ومجمعه های بزرک درسخنرانی های خویش ازسرسبزی وشگوفای ولایت غورحرف میزنند وبمردم توصیه مینمایند که بااستفاده ازفرصت هرشهروند غوری مسئولیت دارد تا همه ساله درقسمت سرسبزی محیط خویش کوشیده تاحدتوان نهال غرس ، تاشهرخاک باد غورازاین حالت نجات یابد ودرپهلوی آن کمیته سرسبزی و ریاست محترم محیط زیست همواره ازساحات سبزدیدن تانهال های غرس شده خشک وآسیب پذیرنگردد .اما نمیدانم  چه علت است که سربه نهال های مربوطه قوماندانی امنیه نمیزنند وازایشان نظارت نمی کنند  ممکن ملاحظه وجود دارد وخودشان خواهند فهمید ……………
من که دفترکارم روبروی پارک قوماندانی میباشد وگاهی به نهال های خشکیده نظرمی اندازم بجزکه قلبم به تپیش ووجودم ناآرام شود دیگرچاره وتدبیررا سنجیده نمیتوانم وتوان اقتصادی هم ندارم که درآبیاری نهال های خشکیده اقدام نمایم . مدت مزید میشود که انتظارآبیاری امروزوفردای نهال هارا ازطرف قوماندانی داشتم بانهم اجراات دریافت نتوانستم . مجبور اشاره را درمورد نمایم تامسئولین محترم درراستای آبیاری ومراقبت توجه نموده تاازخشکیدن بیشترنهال های مربوطه جلوگیری وساحه زیباوسرسبز آن منطقه دوباره به خاک باد مبدل نگردد .
 
 
محمدخان "فایق"

 
نمای ازحالت فعلی نهال های زردشده پارک قوماندانی امنیه
 
 
نگاه به حالت فعلی نهال های پیش روی کلوپ قوماندانی امنیه غور
 
نگاه به حالت فعلی نهال های پیش روی کلوپ قوماندانی امنیه غور
 
نگاه به حالت فعلی نهال های پیش روی کلوپ قوماندانی امنیه غور