آرشیف

2014-12-12

علم عبدالقدیر

نگاه بر انسان از افق رمضان

 

گاه بر انسان از أفق رمضان. پیوسته به گذشته

 

 

 

فراز ها ودانستنی های از روزه.

 صدقه فطــــر :

حکمت مشروعیت صدقه فطر بیدار سازی وتحریک روح مسلمانان بخاطر مبارزه با فقر ومحرومیت است.خداوند ج درین ماه مبارک انسان را مکلف ساخته تا نیاز مندان را تشخیص وبا صدقه وکمک از محتاجی نجات وروح افسرده ومأیوس شان را شاد سازند، صدقه فطر با عث تحکیم وتقویت روابط اجتماعی بین انسانها میگردد،.لذا فلسفه وجوب صدقه فطر را میتوان اظهار شفقت ومهر بانی بر نیاز مندان بخاطر بی نیازی شان از سوال در روز اول عید دانست. آنانکه نسبت فقر وناتوانی و نداشتن لباس تمیز ونو در روز عید جرأت وارد شدن در اجتماع مردم را ندارند و با بدست آوردن صذقۀ فطر نیاز شان مرفوع وبا تهیه لباس جدید مانند سائرین با چهرۀ بشاش ولب پر خنده در جمع مردم می پیوندند.               .               

صدقه فطر بر همه کس واجب است أعم از خورد، بزرگ، زن ومرد طبقه بالا وپائین که دارائی نصاب باشند. هر چند اندازه صدقه به پیمانه گفته شده اما معادل آن را یک دینار کویتی تخمین زده اند البته اندازۀ آنرا فقهاء در هر کشور تعین میکنند. و نقدا هم جائز است. وانسان میتواند صدقه را به سر زمین خارج از محل مسکونی خود بفرستد خصوصا اگر کسی از أقربای آن مسکین باشد که درین صورت دو اجر را نصیب میگردد یکی صدقه ودیگری ارتباط صله رحمی که از أهمیت خاص بر خوردار است.سعادت عید هم منسوب به فطر است چنانچه میگوئیم عید سعید فطر.

حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم صدقه فطر را بر نماز  عيد ترجيح  داده اند و تأکيدزياد هم روى اين نکته است که صدقه فطربايد قبل ازاداى نمازعيدادا گردد، و از جديت اين  تاکيد برمى آيد که اگر کسى بدون عذر قبل ازاداى نمازعيد،صدقه فطررا نپرداخت ايستادن اوبرنمازدرحضورخداوند متعال پسنديده نيست .

حفظ الصحه دهن در رمضان :

آنچه بسیار با ارزش است پاکی ونظافت دهان در ماه مبارک رمضان است. با آنکه خداوند ج توبه گاران ونظافت داران را برای همیشه دوست دارد اما در رمضان تأکید بیشتر شده است..طبق ارشاد پیامبر بزرگ اسلام نظافت جزء ایمان است.. این امتیازی است که خداوند نصیب مردمان پاکیزه وبا نظافت نموده است.یکی از ارکان نماز نظافت است و نماز هم در روز پنج مر تبه فرض است وشرط ادای نماز شستن وپاک نمودن وجود از نجاست های غلیظه وخفیفه است خصوصا تعفن پای ودهن میباشد باید إهتمام و مراقبت شدید درین زمینه صورت گیرد.، شما فکر کنید نظافت از نگاه اسلام چقدر أهمیت د ارد؟روز پنج مرتبه باید به آن إهتمام شود. مسلمان است اما نظافت ندارد؟ درین صورت باید خودش قضاوت کند که چگونه روز پنج مر تبه طهارت نموده که هنوز آثار چرک در سر ورویش بمشاهده میرسد وعفونت وجودش همنشینان را آزار میدهد یقینا مسلمان واقعی چر کین نیست.وبد بوی هم نمی باشد.کسانیکه دساتیر خدای حکیم ولایزال وارشادات پیامبر بر حقش را در زندگی عملی نموده اند در دنیا وآخرت پاک وخوشبوی اند.

خلوف فم الصائم 🙁ولخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ریح المسک) اگر در جمله متوجه شوید نسبت خلوف به روزه دار شده یعنی رائحۀ که مخصوص روزه دار است خلوف خوشبو تر است نزد خداوند ج از بوی مشک..اما برخی از خلوف تعبیر نادرست نموده  از تنبلی وبزعم خود شان نهایت اطاعت از دستور پیامبر ص در رمضان دهان خودرا نمی شویند که مبادا محبوب خدا{ خلوف} ضایع ونا بود گردد.العیاذ بالله. خلوف تب ویا حرارتی است که در نتیجه عدم خوردن ونوشیدن در دهان روزه داران حس میشود نه تراکم چرک در دهان.. در صدر اسلام عدۀ که نهایت به نظافت وپاکی دهان اهتمام داشتند ازین حرارت اظهار نا راحتی میکردند که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود آن حرارت هم ارزش خودرا دارد خداوندج از شما ناراض نمیشود بلکه همین تب وحرارت در نزد خداوند ج بهتر از بوی مشک است.اما عدۀ این حدیث شریف را بر انباشتن چرک در دهن تعبیر نموده با نشستن دهان سعی دارند تا خلوف را مکثف تر وبزعم خود شان رضای خدارا بیشتر حاصل نمایند .نه خیربا وصف پاک کردن ومسواک زدن یکنوع حرارت در دهان روزه دار باقی میماند که ارزش دارد ، ولی این به معنی پاک نکردن دهان در رمضان نیست. در رمضان باید بیشتر از ماهای دیگر در حفظ الصحه وپاکی دهان توجه صورت گیرد.چون رمضان ماه قرآن ودهان هم معبر قرآن است حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است{.أفواهکم طرق للقرآن فطییبوا ها بالسواک} دهان معبر قرآن است وآنرا با مسواک پاک کنید ویقینا در رمضان قرآن بیشتر تلاوت میگردد بناءٌ بر پاکی وحفظ الصحه دهان بیشتر توجه صورت گیرد.

مسواک: یا حفظ الصحه دهن.پیامبر اسلام فرموده است اگر بر امتم سخت تمام نمیشد ایشان را در وقت ادای هر نماز به مسواک کردن مأمور میساختم البته بطور وجوبی وازین امر استحباب ونیکوی پاک کردن دهن در هر لحظه استنباط میگردد. در حدیث شریف دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام روایت شده است( افواهکم طرق للقرآن فطیبوا ها بالسواک) دهن های شما راه قرآن است آنرا با مسواک کردن پاکیزه نگاه کنید.!بلی در ماه رمضان قرآن شریف بیشتر تلاوت میگردد بناء بخاطر نظافت دهن باید بیشتر إهتمام صورت گیرد.تا میتواند دهان را قبل از طلوع صبح شستشو وپاک کند.

مسلمان است اما دهانش بوی چرک و نسوار میدهد؟؟ باز اگر ملا وقاری قرآن باشد؟ سبحان الله! اینگونه انسانها هدایات پیامبر اسلام را در عمل پیاده نکرده ومعبر قرآن را کثیف میسازند.پیامبر بزرگ اسلام به امتانش توصیه فرموده کسیکه سیر ویپاز میخورد تا بوی این دو درخت از دهانش نابود نمیشود به مسجد من نیاید چون باعث آزار واذیت انسانها وملائکه میگردند.اینطور نیست کسیکه کتب عربی را مطالعه کرده ویا چند حدیث حفظ نموده  با توجیه نادرست ناس وتنباکو را با عبادت یکجا کند. نه خیر کسانیکه احکام دین را بیشتر میدانند بی إعتنای شان گناه بیشتر دارد.عبادت یک مسئله شخصی است باید باعث اذیت دیگران نشود.خصوصا در رمضات که اجتماع وتراکم مردم در تراویح بیشتر است.

بوی حرارت دهان روزه دار جدا از بوی کثافت نسوار وچرک است: قبلا عرض شد که پیامبر بزرگوار اسلام فرموده رائحه دهان روزه دار که خاصیت روزه است وروزه دار است. و نسبت نخوردن وننوشیدن یکنوع تب وحرارت در دهانش ایجاد میگردد .  خلوف یعنی رائحۀ نازک که از اثر نخوردن وننوشیدن در دهان روزه دار پیدا میشود.خداوند همان بوی ویا تب را دوست دارد که صرف از اثر نخوردن وننوشیدن در دهان ایجاد شده نه بوی که از اثر کشیدن نسوار ویا پوسیدن بقایای خوردنی ها دهان را متعفن ساخته.خداوند ج این بوی هارا دوست ندارد .پیامبرش هم مسلمانان را از آمدن به مسجد با این بوی بد بر حذر داشته است…

 

روزه داران وشب زنده داران خطا کار:

با آنکه ماه مبارک رمضان ما صیام .قیام .تلاوت قرآن صدقه واحسان ا ست بسیاری از روزه داران پندار نا پسند نسبت به روزه داشته خطا های ذیل را مر تکب میگردند.

الف: احکام روزه را مطابق هدایت خدا وپیغمبر نمیدانند.

ب: لحظات ودقائق پر برکت ماه رمضان را به امور بیهوده سپری مینمایند..

ج: مختص گردانیدن توبه و نماز در ماه رمضان وترک نماز ودعا بعد از روزه این اندیشه از پندار های زشت ونا پسندیده است.چون این گروه از مردم خدارا صرف در یک ماه سال میشناسند.ایشان نمیدانند خدا در همه ما ها پروردگار عالمیان است وترک عبادت در ماه های دیگر گناه است..

د: بعضی ها ماه رمضان را بخواب وتنبلی تخصیص میدهند امریکه کاملا با مقتضیات رمضان در تضاذ است. بعضی بجای اجرای کار نیکو گر سنگی را با خواب سپری میکند این خصلت های زشت خطرات بدی مادی ومعنوی را در پی دارد.

ه – خطای دیگر این است که برخی با آمدن ماه رمضان إحساس دلتنگی، سستی وتنبلی نموده وبا سپری شدن رمضان احساس مسرت میکنند گمان میکند رفتن روزه را عید میگیرد، برخوردیکه انسان با دشمن خود میکند. در رمضان همیشه خمیازه میکشد حوصله صحبت را نداشته  با مردم با عصبانیت رفتار میکند مثل اینکه روزه ماه خشم وغضب باشد.این اندیشه وپندار در مورد رمضان از خطا های بزرگ بحساب میرود.

و : خطای دیگر این است که عدۀ بیدار شدن بخاطر سحری خوردن را یک مشقت حس میکند همان است که تا سحری بیدار می نشیند وبجای عبادت ودعا ببازی وامور بیهوده وگشتن در بازار ها وسرک ها می پردازند.

ز : عدۀ از مفطرات مادی چون خوردن ونوشیدن وغیره پر هیز میکنند واما از مفطرات معنوی روزه مانند غیبت وتهمت ودشنام وسخنان بیهوده پر هیز نمیکنند در حالیکه روزه تنها گرسنه ساختن نیست بلکه اجتناب از سنخنان بیهوده نیز میباشد.حدیث شریف است کسیکه سخن وعمل دروغ وبدرا ترک نمیکند خداوند به تشنگی وگرسنگی آن نیاز ندارد.

ح: بعضی مردم روزه دارند اما نماز نمی گذارند این نوع روزه ثواب ندارد چونونماز رأس وستون دین است  وعبادات دیگر بر آن متکیست پس کسانیکه نماز نمیخوانند روزه شان بیهوده است.

ط: عدۀ بخاطر فرار از روزه سفر خودرا در رمضان بر نامه ریز ی میکند در حالیکه هیچ حاجت وضرورت به این سفر احساس نمیشود.اگر منظور حیله باشد بر چنین مسافری خوردن روزه جائز نیست.

ی : خطا کاران دیگر گروهی اند که روزه خودرا به مخدرات ومسکرات افطار میکنند این گروه هم صاحب صیام وقیام شناخته نمیشود.

ک : برخی از روزه داران نماز تراویح را طور ادا میکنند مثل اینکه قرض اجباری را ادا مکینند، نه رکوع نه سجده ونه هم قرائت شان بدرستی فهمیده میشود.نماز های بدون خشوع حضور وطمانینه بیانگر شأن روزه دار متعهد نیست.پیامبر گرامی فرموده است بد ترین مردم دزدان نماز اند که حین ادا برخی ارکان را دزدی میکنند.

ل: بعضی از مقتدی ها هم در ادای نماز عجله دارند طوریکه در رکوع وسجده از امام سبقت می جویند.مقتدی وقتی مقتدی است که طور مباشر از امام اطاعت کند واگر ازوی سبقت نماید ویا کاملا با کرشمه تأخیر کند درین صورت نه در جماعت بوده ونه هم امامت امام را پذیرفته انتظار ثواب نماز جماعت را نداشته باشد بلکه عذاب های فراوان را نصیب شده است.

در رمضان اجتناب ورزد از.

1- اسراف:اضافه خرچی در همه وقت مذموم بوده در رمضان بیشتر شنیع ومذموم است همان طوریکه أعمال خیر آجر فراوان دارد اعمال مذمومه نیز عذاب زیاد دارد.خداوند ج در صفت مسلمانان واقعی میفر ماید( والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما} مومن صحی سالم کسیست که حین نفقه نه بسیار تنگ دست باشد ونه هم مسرف وخراج بلکه متوسط باشد. ودر جای دیگر خداوند مصرف کنندگان بیمورد را برادر شیطان خوانده وچنین فرموده است( إن المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطن لربه کفورا}کسانیکه در خرچ زیاده روی مکینند در ردیف شیطان قرار دارند.

2- زیاده خوری:زیاده خوری در رمضان بالای جسم اثر منفی دارد.انسان نباید از اثر گرسنگی رمضان بخوردن آنقدر حرص ورزد که توان بلند شدن را نداشته باشد.پر کردن یکباره شکم فعالیت سیستم هاضمه راضعیف وانسان را به امراض گوناگون مبتلا میسازد

.3 – خواب زیاد: خواب زیاد باعث مرگ تدریجی قلب وسستی بدن میگردد علاوتا وقت را ضایع وباعث فراموشی انسان میگردد.

 

آنچه روزه را باطل میسازد.

-1-  رسانیدن آب و مواد غذائی به شکم از هر طریقیکه با شد مانند حقنه ویا حماله.

2- آنچه به شکم از طریق تکرار مضمضه واستنشاق منتقل گردد.

 3-انزال بوسیله شوخی ومزاق وبوسه وغیره.

4- استفراق عمدی واما اگر استفراق به غلبه وبدون اختیار باشد باکی ندارد.

5-خوردن ونوشیدن ومجامعت بحالت اکراه.

6- ادامه دادن به خوردن ونوشیدن به گمان اینکه صبح نشده در حالیکه صبح شده است.

7- افطار به گمان اینکه شام شده است در حالیکه شام نشده.

8- کسیکه به فراموشی مینوشد ویا میخورد وبعد به گمان اینکه روزه اش باطل شده به خوردن ونوشیدن ادامه میدهد.اگر چیزی نخورد بحالت فراموشی روزه باطل نمیشود.

9 – قرت کردن چیزیکه خوردنی ونوشیدنی نیست .

10 – رد کردن نیت روزه ولو که امساک هم کرده باشد.

11- عاید شدن مریضی ما هانه برای زنان در اثنای روز.

در تمام موارد فوق تنها روز باطل و قضای واجب میگردد البته کفاره ندارد.

آنچه روزه را باطل نمی سازد.

* اگر کسی سهوا چیزی خورد ویا نوشید روزه اش باطل نمیشود باید به روزه ادامه دهد.

* کسیکه تا طلوع صبح جنوب بماند نورمال غسل کند به روزه اش کدام اشکال وارد نمیشود.

* خوشبوی وسرمه روزه را باطل نمیکند وکدام امر تحریمی درین زمینه وجود ندارد.

 در فصل گرما وجود خود را سرد کردن به آب کدام اشکالی ندارد.

* زنان حامله وشیر دهنده میتوانند خود شان تصمیم بگیرند اگر روزه به طفل ضرر داشت میتوانند افطار کنند ودر زمان مناسب قضا بیاورند.

* خارج شدن خون از دهن وبینی به روزه صدمه نمی زندبشرطیکه به حلق نرود وهمچنین استفراق غیر اختیاری.

* مسافر ومسافر. در گر فتن روزه مختار اند با آنکه افطار در سفر بهتر از امساک است.چنانچه امساک در حالت مریضی عزیمت وافطار رخصت است.

* دخانیات روزه را باطل میسازد با آنکه دود ونسوار صلاحیت دوا وغذا را ندارد نسبت اینکه عمل زشت ومضر در صحت ونظافت اند با حکمت روزه منافات داشته روزه را باطل میسازند.دخانیات در ما های دیگر حرام و گناه است ودر ماه رمضان بطریق اولی گناه ومنافی حکمت روزه است .

* پیچکاری یا امپول:اگر مواد داخل امپول صلاحیت تقویه بدن وغذارا داشته باشد روزه را باطل میسازد مانند امپول های مقوی وسیرم ها گلوکوز که مقوی است.اما امپول های که بخاطر تسکین درد در عضله پیچکاری میشود ویا بخاطر بی حسی حسب ضرورت مانعی ندارد. قبلا تذکر رفت مریض که هر لحظه به پیچکاری نیاز دارد میتواند افطار کند نیاز به مکروه ساختن روزه ندارد. واما اگر تطبیق دو مر تبۀ باشد میتواند آنرا حین افطار وسحری تطبیق کند.

* مسواک در رمضان: استفاده از مسواک در رمضان اشکال ندارد مهم این است که آب به حلق نرود اما مسواک با خمیر ویا کرم دندان مکروه است چون طعم دارد اگر با احتیاط باشد که چیزی به حلق نرود روزه را باطل نمیکند. چون نظافت وپاکی دهن در روزه بسیار مهم است.

 

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0112_03042013_alam.htm#.VIoVmjGG9TQ