X

آرشیف

نگاهی به کتاب حقوق زن در گذر تاریخ

نگاهی به کتاب حقوق زن درگذر تاریخ

در واقع این جمیله جان ناهید بود که روزی برایم تیلفون کرد و شیرین نظیری را معرفی کرده وګفت شیرین در مورد حقوق زنان ومعرفی زنان ڼام آور وطن ما می نویسد، کار بزرګی که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده است.
 
زرغونه جان ګفت او بانوی پرکار وبا اراده یی است و حتما کار ناب وشایسته یی انجام می دهد. پرسیدم از من چه خدمتی بر می آید؟ ګفت می دانم که مصروف هستی ولی اګر ویراستاری این نبشته ها را قبول کنی ، خوش می شویم. خوب دیګر بدون اما واګر قبول کردم، …آخر مګر می توان خواهش یکی اززنان مبارز و پیشتاز وپیشکسوت محبوب نهضت زن را رد کرد؟
چند روز بعد از طریق نامه ها با بانوشیرین نظیری آشنا شدم و نخستین برګ های نبشته هایش برایم رسیدند . درهمان نخستین نګاه ها درک نمودم که بانو شیرین نویسنده یی است آشنا با فوت و فن نګارش و آراسته با زبان فخیم وزیبای شیرین فارسی. همچنان از لا بلای نوشته های او درک کردم که بانوي آزاده یی است و بدون درنظر ګرفتن علایق سازمانی و اندیشه یی، با حوصله و شکیبایی و پیګیری می نویسد تا جایګاه بلند وشامخ زنان کشورش را در مسیر پر از فراز وفرود تاریخ برجسته بسازد وبرای تخقق آرمان های این نیم جامعه مرد سالار کشور مان خامه رنجه کنډ وسهم خویش را اداء نماید.
من درنوشته های شیرین آرمان هایی را یافتم که قلب هرزن آفغان برای تحقق آن می تپد. در هربرکی که به من می رسید به صورت پیوسته مسیر ګذار آرام دریای اندیشه زن را به سوی فردا های روشن و درخشان می دیدم و می یافتم . دفاع از ارزش های پذیرفته شده مثبت جامعه و نقد سودمند ومفید دنیای مرد سالار را که خودم نیز یکی از آنان بودم ، یکی دیګر از فراز های این نبشته ها بود. من درنوشته های وی تهمت زنی و بهتان نسبت به دیګران را نیافتم. نوشته هایش سرشار از فرهنګ سازنده ګی و نو آوری و نوګرایی بود. دراین نوشته ها هم درباره نوګرایی پس از نهضت مشروطه خواهی یاد شده بود وهم از دلایل شکست این نهضت . یعنی پیش ازنهادینه شدن نهضت زنان درعصر وزمان امانی. دراین ارزیابی ها، بانو شیرین به خواننده اش از هجوم و حملات پی درپی روحانیون و قشر مذهبی نا اګاه و سنتی بودن جامعه که ارتباط تنګاتنګی با دخالت وتحریک بیګانه ګان داشت. خبر می داد. تا جایی که به خاطرم مانده است ، پیام های کتاب دعوت اشکار زنان به خودشناسی و شناختن جایګاه وارزش زن در جامعه و همبسته ګی زنان برای مبارزه بر ضد خشونت برعلیه زن و دختر این سرزمین بود.
نثر کتاب همان طوری که ګفته آمد روان و یک دست، املای کتاب معیاری و مطابق شیوه وروش املای زبان فارسی پذیرفته شده انجمن نویسنده ګان افغانستان و زبان کتاب شیوا و دلنشین است. یقین دارم که کتاب « ستاره های سرزمین من» که به تعبیر زنده یاد فروغ فرخزاد « تولدی دیګر» این بانو درخانواده فرهنګ وتاریخ کشور است ، نیز با همین ویژه ګی های والا، به حله چاپ درآمده باشد.
من درحالی که چاپ این دو اثر زیبا وبا محتوا را به بانو شیرین از ژرفای قلب تبریک می ګویم، آرزو دارم تا تلاش های شان درکار ستوده و ارجناک آګهی دهی زنان و مردان کشور به نقش و جایګاه بلند زن درجامعه مان ادامه یابد و پیروزی های درخشان شان را دراین راستا شاهد باشیم.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.