آرشیف

2016-1-11

afrotan

نگاهی به مشروعیت حقوقی حکومت وحدت ملی افغانستان ؟

یکی از بزرگترین خصلت های مشترکی که در میان اهالی جامعه شبه روشنفکری وابسته به مافیائی حاکم وجود دارد همانا بیان واحدی از" فضیلت ها !! "و کارنامه های  ۱۴ سال حاکمیت مافیائی  موسوم به " دولت جمهوریی اسلامی افغانستان " است که تمامی  ملیشاهای روشنفکری اعم از افراطی ترین نیروهای مذهبی سنتی  و یاهم بنیادگراترین مراجع سکولار و لائیک چپ اندیشی  که هنوزهم انگازه های متون فلسفی  ماتریالیزم دیالکتیک و اصول مقدماتی فلسفه را که در حلقه های درسی و حوزه های حزبی احزاب چپ  این کشوراز سوی آموزگاران ساده اندیش دیکته و تدریس  می گردید گوشهای شان را به لرزه در آورد می آورند .

ادامه مطلب اینجا