آرشیف

2014-12-26

محمد عارف یعقوبی

نگاهی به فضایی غبار آلود شهر چغچران

 
 بعضی ها فکر میکنند فضآ ی   شهرها ی کوچک وکم نفوس مثلی شهرچغچران ازاوکسیجن کافی  برای تنفس برخورداربوده و هوا آن تازه و صاف میباشد . چون اکثرآ تجمع گازات  مختلفه  (CO)   وهوایی آلوده که سبب بوجود آوردن مشکلات صحی مانند  سردردی ، ریزش ، گلودردی ، اختلال درسیستم ها تنفسی ،سرگیجی و غیرهامراض  ساری در شهرهای پور نفوس که جمعت شان زیاد بوده . واز اثرعوامل ( تراکم در موحودیت کارخانجات صنعتی ، ازدیاد وسایط نقلیه خورد و کلان ، عدم فضایی سبز برای تولید اوکسجن  و غیره بوجود می آید )  دیده میشود .  ولی ولایت غور خصوصآ مرکرآن ؛  شهر چغچران که نفوس آن  کم بوده و وسایط نقلیه آن نیز آنقدرزیاد نمی باشد . بازهم طوریکه به تصویر می بینید فضایی آن خیلی آلوده تر نسبت به شهرهای بزرگ میباشد  و  فضائی آلوده ای که   مملو از گازات مختلفه با شد سبب بوجود آوردن  امراض تنفسی ،  جلدی ،  ساری یا ایپیدیمی ، اسهال و استفراغ زیرا موجودیت چینن فضایی آلوده توام با گرد و خاک منابع آب آشامیدنی را نیزآلوده ساخته باعث بروزهمچوامراض  درمحیط میگردد    .
شاید سوال خلق شود که عامل این فضایی آلوده در شهرچغچران چه میباشد ؟
1- نبود سرک های اسفالت و پخته  درداخل شهر میتواند یک عامل اصلی برای آلوده شدن هوآ باشد چون در شهرها ی کوچک ساحه شهر به قدری کافی وسیع  نبوده و با اندکی رفت و آمد وسایط خورد وکلان فضایی شهرطوری تاریک میگردد که هیچ کس نمی تواند یکی دیگری را به اسانی ببیند وحتی گاهی وقت با عبوریک اراده موتر تا مدتی   گرد وغبار آن در فضآ باقی می ماند  همچنان با مواصلت موترها پولیس ( رنجرهای جاپانی ) درداخل شهر با سرعت دلخوا گاه وبیگاه این گرد وخاک را نثار عابرین مینماید . که این خود مشکلای اساسی را بوجود می آورد زیرا ازیکطرف گراف حادثات ترافکی بلند رفته ازسوی دیگرچنان خاک را به فضآ آزاد میکند که تا ساعت ها به زمین نمی شیند .
2- عدم پوشش گیاهی یا فضایی سبز خصوصآ عدم پارک ها ی تفریحی که مملو از جنگل باشد میتواند یک عامل برای آلوده  ساختن محیط و فضایی شهرها باشد . این عامل باعث میگردد تا
با اندکی وزیدن باد گرد وخاک ها از اطراف شهر جمع شده وبه داخل شهر فرو نشیند بعدآ با رفت آمد وسایط نقلیه تمام گرد و خاک به شهر پخش میشود .
3- عدم رعایت تعادل طبیعت در عمار منازل مسکونی در نواحی شهر واطراف آن ودر نظرنگرفتن ساحه سبز برای یک حویلی یا یک مارکت  نیز میتواند یک عامل برای تولید وافزایش آلودگی در محیط گردد .
عوامل زیادی دیگری نیزوجود دارد که می تواند در تولید آلودگی هوا نقش داشته با شد مانند ( تراکم نفوس ، ازدیاد وسایط تیز رفتار وغیره ) ….
که این گرد و خاک نه تنها اینکه فضای شهر را آلوده سا خته بلکه مشکلات زیا د را برای دوکانداران ، میوه فروشان ، خوراکه فروشان و غیره اهل کسبه ایجاد نموده . که این دوکانداران بدون اینکه مسله حفظ الصحه را رعایت نمایند . میوه های و سبزیجات خود را به فروش می رسانند که اکثری مشکلات صحی را نبز بوجود خواهد آورد .
سوال اینجا است که آیا این گرد وخاک ها  روزی خواهد شد که کاهش یابد یا اینکه توبه مرد غور قبول گردد و از شر آن خلص شوند بعضی میگو یند بلی به زودی  با فرا رسید ن زمستان این مشکل حل میگردد برخی با ان معقوله که رواج است میگویند . مشکل فقط همین صد سال است بعدآ  همه چیز خوب خو اهد شد . بلکه این طور نیست با فرارسیدن زمستان مشکل نتنها اینکه حل نمی گردد  بلکه زیاد تر میگردد چرا که با فرارسیدن زمستان با موجودیت برف و باران ها شدید استفاده ازوسایط نقلیه تیز رفتارکه درداخل شهر گشت و گذارمیکنند ما شآ الله آهسته رفتن هم رواج نیست مطمنآ مشکل زیاد تر میگردد . راهی دیگری که میتواند تا اندازی این مشکل راحل کنند اسفالت و پخته نمودن سرک های داخل شهر .کاهش درسرعت موترهای پولیس و موترهای مردم عوام  باشد .
با کاهش در سرعت خود  می توانید در کاهش حادثات و آلودگی هوا کمک کنید   .  تشکر  …. محمد عارف یعقوبی