آرشیف

2015-1-22

روزی خان پیام

نگاهی بــــه غــــــــور دیــــروز و غور امروز

نشانی ازغوردیروز
نشانی ازغوردیروز
 اوج بد بختی مردم درعصرامروز
اوج بد بختی مردم درعصرامروز

 

غور ولایتی است که دارای تاریخ کهن وپرافتخارمی باشد، درگذشته خصوصا درزمان سلطان   غیاث الدین غوری ولایت غور دارای یک امپراطور مستقل بوده و مناطق زیادی تحت فرمانروایی آنها قرارداشت.
غورمرکزعمومی خراسان بود، درزمان سلطان غیاث الدین غوری ساحه نفوذ غوریان ازجهت شمال ولایات بلخ ، بخدی ، تخارستان، فاریاب، کوه های پامیر، درقسمت مرکزی بامیان وغزنی، درغرب هرات ، فراه ، درجنوب هلمند ، لوگر، ارغنداب وغیره وازسیستان ، بلوچستان ، پشاور، لاهور، ملتان ، سند ، پنجاب ، دهلی ، ماوراالنهروازسرحد چین وماچین تا عراق وغیره به اسم مبارک این شاه تزئین یافته بود ، که البته این همه فتوحات به کمک برادرش شهاب الدین غوری صورت گرفته بود.
طوریکه ازصفحات تاریخ برمیآید ،  غوریان مخصوصا درهنگام امارت امرای محلی با آنکه دربین دره های سرسبز و شاداب غوروقلل مرتفع جبال آن دیاربصورت آزاد و مستقل به سرمی بردند وبا سلاطین وکشورکشایان اطراف درتماس نبوده با آن هم درزمینه تولیدات سلاح وآلات جارحه حربی واقسام گوناگون آن بین اطرافیان خود شهرت بسزای داشتند، ایشان همچنان درساحه اعمارات دارای سبک وروش جداگانه وممتازی بوده اند. درمورد سلاح وتولیدات آلات جنگی نیزروش مخصوص داشته وصاحب ابتکاراتی بوده اند، که دراثرآن توانسته اند انظاراطرافیان را جلب نمایند.
مهمات واسلحه غوریان درغورتولید می شد، چنانکه غورازقدیم الایام درساختن اسلحه ومهمات حربی شهرت زیادی داشته است که درتجهیزات اردو دولت ازین سلاح ها استفاده می کردند.
به قول مورخین ،  آلات جنگی غورآنقدرمعروف بوده که حتی به کشورهای همسایه نقل داده می شد.
وقتی سلطان شهاب الدین غوری با 107 هزارلشکرراهی هندوستان شد ،  اکثرسپاهیان با سلاح های که توسط خودی غوریان ساخته شده بود، ملبس بودند ونوک تیرهای خودرا ازفولاد درست میکردند.
زره یکی ازتجهیزات فوق العاده معمول ومعروف اردوی غوربود ،  سلطان علاء الدین غوری درمقابل بهرام شاه غزنوی صف های محاربوی خودرا به شکل تام زرهدارترتیب داده بود.
درغورانواع مختلف سلاح تولید می شد ،  میتوان بیان کرد که ممکن درچنین عصری درکوهستانات غورمعادن آهن کشف وبرای استفاده وساختن اسلحه بکارمی رفته است.
غوردیروز دارای یک دولت مستقل بود ،  درآن زمان این همه پیشرفت ها وجود داشت با اینکه درآن زمان این همه امکانات عصری امروزه وجود نداشت،  برمیگردیم به عصرامروزی،  بسیارجای تأسف است که امروزولایت غورعقب مانده ترین،  فقیرترین و بیچاره ترین ولایت درسطح افغانستان است. غوری که تا دیروز مرکزعمومی خراسان بود، امروزبه یک قشلاق کهنه مبدل گشته است.
پس ای ملت با شهامت غور، ای جوانان ،  تحصیل کردگان وفرهیختگان بیائید دست به دست هم داده واین غورباستان را به یک شهری زیبا ،  شهری که مهد علم وفرهنگ باشد مبدل کنیم.

  •      چه چیزباعث این همه عقب ماندگی وفقروتنگ دستی شده؟

  •      راه های حل چیست؟

میخواهیم ازنظریات شما فرهیختگان گرامی درین راستا مستفید شویم.