آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

نگاهی بـــــــــر ماهنامه جام

 

نخست از همه بر گردانندگان ما هنامه جام درود فرستاده از بارگاه خداوند ج برای شان توفیقات مزید استدعا دارم.

من شماره اخیر ما هنامه جام را به تر تیب وبصورت دقیق مطالعه نمودم واقعا گزیده های ماهنامه جام توجه ام را بخود جلب نمود این ماهنامه از لحاط تر تیب وانتخاب مطالب ومفاهم متوازن در خور أهمیت است.بناء می زیبد تا اول تر از همه به مبتکرین ودست اندر کاران این ماهنامه  تهنیت عرض نموده توفیق ودوام کار شانرا از حضور خالق لایزال استدعا نمایم.

ماهنامه جام نسبتا نشریه استندرد ومعیاری به نظر می رسد چون محتوای آن مطالب علمی سیاسی معلوماتی وخبری را طور به تصویر کشیده که عطش فر هنگی ومعنوی همه اقشار جامعه را طور متناسب مر فوع میسازد واز هر حیث تمایز وبر جستگی خاص خود را دارد.

این ماهنامه بر خلاف نشریات دیگر بیشتر آموزنده ومعلوماتی بود این شیوۀ فعالیت بر استعداد جوانان می افزیاد وطرفداران زیاد پیدا میکند.گرچه به نشریات دیگری نیز سر خوردم که بیشتر انتقادی وحتی افشاگری افراد وکار مندان دفاتر بود. این طرز نویسندگی خیلی ساده وبسیار کم اثر وحتی زهر آگین است.اگر ما مصروف کنجکاوی وضعیت شخصی افراد باشیم وبر بنای شایعات کسی را به اختلاس دزدی وخیانت متهم سازیم علاوه ازینکه سودی ندارد که  عوافب بدی چوا بی إعتمادی وگسترش جرأت های غیر اخلاقی را هم در پی خواهد داشت وعمدتا روبنای جامعه را بصوب بی اعتمادی وبی حر متی سوق میدهد وزمینه های همکاری افراد یک جامعه را  از بین می برد.

درین مختصر خواستم از هنر وپشتکار جوانانیکه شایسته قدر دانی بودند یاد آوری نمایم ومن هیچ نوع رابطه شخصی با گردانندگان این نشریه ندارم وتنها محتوی پر بار این نشریه من را با با دوستان پیوند داده اواحساسم را با ایشان شریک ساخته است وبس.

شما اگر درست دقت کنید می بنید مطالب ومضامین مطابق به شرائط زمان به رشته تحریر در آمده وضعیت ولایت غور در آینه اخبار بدرستی به تصویر کشیده شده ودر عین زمان امور مربوط به سیاست اجتماع دین واخلاق جامعه طور متناوب و شایانی باز تاب یافته وبه همین تر تیب جایگاه مطالب از ظرافت خوب بر خوردار است .خلاصه از نظر منی کم خوان کار دوستان خیلی قابل قدر است.