آرشیف

2019-2-27

ماریا دارو

نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان » اثر گران سنگ پوهاند داکتر سید سعدالدین هاشمی آگاهی در باره مبارزات گذگشتگان و مطالعه تاریخ امریست ضروری

نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان » اثر گران سنگ پوهاند داکتر سید سعدالدین هاشمی آگاهی در باره مبارزات گذگشتگان و مطالعه تاریخ امریست ضروری

با اظهار سپاس بی پایان ازجناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی سابق استاد علوم اجتماعی ٬تاریخ و فلسفه پوهنتون کابل که اثر ارزشمند خویش : « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان» را « به معتقدان٬ حامیان ٬ پیشگامان و مبارزان افغانسنتان برای آزادی٬ دموکراسی٬ عدالت اجتماعی٬ جامعه مدنی٬ حقوق بشر٬ رفاه و ترقی اجتماعی » اهدا کرده است. با مرور مختصر در باره شخصیت و کار های علمی و فرهنگی جناب پوهاند هاشمی٬بعد میپردازم به معرفی این اثر گران بهای وی که در مقابل دیدگانم قرار دارد. جناب پروفیسور هاشمی در سال ( ۱۹۳۳ (م در یک خانواده روحانی روشنفکر در دره های سرسبز شکردره ء کوهدامن کابل چشم به جهان گشود. وی مکتب ابتدایی را در شکر دره و عالی را در دالعلمین عالی کابل و فاکولته ادبیات پوهنتون کابل و تحصیلت عالی و مسلکی خویش را در ایالت متحده امریکا در شهر نیوریارک به پایان رسانید. دوره های خدمت وی بصورت اکادمیک بحیث معلم در لیسه تجارت٬عضو علمی موسسه تعلیم و تربیه ٬ استاد در فاکولته های ادبیات٬ تعلیم و تربیه ٬ استاد کورسهای ماستری پوهنتون کابل در خدمت فرزندان وطن بوده است. پروفیسور سید سعدالدین هاشمی مقالت زیاد علمی در مطبوعات داخل کشور و در مطبوعات بیرون مرزی بدست نشر سپرده است و آثار مطبوع ء را برای هموطنانش تقدیم کرده است که عبارت اند: اصول تدریس علوم اجتماعی در سال ( ۱۹۶۵ (میلدی تاریخ جهان باستان جلد اول ( ۱۹۷۳ (میلدی تاریخ جهان باستان جلد دوم ( ۱۹۷۵ ( میلدی افغانستان باستان تا ظهور حکومتهای مستقل ملی ( ۱۹۷۴ (میلدی افغانستان از زمان حکومتهای مستقل ملی تا ظهور احمد شاه ابدالی ( ۱۹۷۵ (میلدی افغانستان معاصر (۱۹۸۰ (میلدی جنبش مشروطیت طبع اول ( ۱۹۷۵ (میلدی نقش افغانستان در آزادی هند (۱۹۸۱ (میلدی تاریخ نوین افغانستان (۱۹۸۵ (میلدی نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان جلد اول طبع دوم (۲۰۰۱ (میلدی جناب پروفیسور هاشمی در لویه جرگه اضطراری جون (۲۰۰۲ (میلدی به صفت نماینده انتخابی افغانان مقیم بریتانیا عضویت داشت و فعل در شهر لندن زندگی دارد و مصروف فعالیت های فرهنگی میباشد. خصوصیات این کتاب : نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان حاصل زحمات جناب پوهاند سید سعد الدین هاشمی که چندین سال وقت گرابهای خویش را در تتبع و تحقیق آن صرف نموده است٬ دارای قطع و صحافت خیلی زیبا که در پشتی اول آن فوتو های روشنفکران و مبارزین جنبش مشروطه چاپ شده است و در پشتی دوم آن فوتوی شخص پوهاند هاشمی با سوانح مختصر وی ترتیب گردیده است.

ادامه مطلب در اینجا