آرشیف

2016-11-6

محمد دین محبت انوری

نگاهـــــــــای آمـــوزنــــده

توضیحات :
درگذشته  فکر مردم براین بود که زشتی وسختی های زندگی در دایره جنگ،فقر ونادانی است واما درشرایط بحران سیاسی ودهشت افگنی که حالا برمردم بیگناه ما تحمیل میگردد،فرضیت وضرورت دانستن معلومات های اسلامی وحقوقی خیلی ها مهم پنداشته میشده تا درحالات ادامه جنگ آسیب دیده ها،مهاجرین وبیجا شده گان نیزبه نحوه بهتری از حقوق وامتیازات مدنی واسلامی خود برخوردارشده وبدانند که چگونه آنرا بدست می آورند.
من در دوران کاری ام با برنامه همبستگی ملی که یک پروگرام سرتاسری وملی بوده در راستای انکشاف،خودکفای وبیداری روستاها بکار انداخته شده بیشتر از ده سال عمرم را صرف آن کرده ام،درسها وآموزشهای عملی ونظری متعددی درین رابطه دیده بودم که در روند برنامه برای ما موثر وکمک کننده بود ولی  روز بروز این برنامه به پختگی خود میرسید وکاروتلاش بیشتر ازما میطلبید.از آوان شروع برنامه تاالحال که من بیاد دارم چندین مرتبه منول برنامه تجدید نظرشد که آخرین نسخه آن به شماره هفتم رسیده است.
من وکارمندان برنامه همبستگی ملی درطول سالهای فعالیت از صدها شوراها نظارت وبازدید کردیم وتجربیات ویافته های متعددی ازجریان تطبیق وپیشرفت کاری پروژه ها کسب نموده سطح آگاهی مردم را بلند برده وشاهد تاثیرات مثبت وابتکاران اهالی قریه جات درامر تحقق اهداف برنامه بوده وتحکیم ارتباط بین دولت ومردم را به چشم سر مشاهده کردیم ما در ابتدا کاراز دونما وآینده برنامه معلومات نداشتیم وشروع کارما از ایجاد یک نهاد یاحکومت کوچک محلی درسطح قریه توسط انتخابات بود که بطور رسمی ایجاد کردیم وبعدآ تمام مراحل حکومت داری را ازطریق خود مردم ومصرف منابع مالی وشفافیت ونظارت را برایشان آموختاندیم. درمدت سالهای تطبیق برنامه درمرحله های مختلف اعضای شورا واهالی با مسایل گوناگون از قبیل حل منازعات ومناقشات زات البینی،دعواهای حقوق.ملکیت مسکن زمین را تمرین کردیم مشوره وتفاهم اصول اتخاذ تصامیم بشکل دسته جمعی وبه رای اکثریت درقریه جات اجرا شده وتمام فعالیت های شورا در چوکات یک اداره منظم با اسناد گذاری وحسابدهی ازتمام پروژه منسجم وتحت رهبری رئیس شورا به همکاری اعضا واهالی غیراعضا به پیش برده شده است.
مردم واعضای شورا باتمام توان وحوصله هماهنگی وهمکاری خودرا بخاطر بهترشدن کیفیت کار واستفاده مساویانه از مزایای پروژه ها وسهیم ساختن مردان وزنان در تصمیم گیری های شوراها وحق نظارت ومشوره برای قشر اناث وذکور نشان داده شده وفعال بوده اند.
شعار پس منظر برنامه طوری ساخته شده که "برنامه همبستگی ملی برای مردم، توسط مردم،ذریعه مردم تطبیق میشود"
به اساس همین شعار این برنامه جایگاه خودرا دربین مردم به یکی ازپرطرفدارترین برنامه ها باز کرده است.
وازجمله محبوب ترین برنامه های انکشافی وزارت احیآوانکشاف دهات شناخته شده است که حتی درجاهایکه پای برنامه رسیده است قبل ازآن هیچ کسی نرفته بود.
وبه دورترین نقاط ولایت که حتی سرک وجود نداشته اما کارمندان برنامه رفته اند وشوراهارا ایجاد کردند وتمام اصول وطرزالعمل برنامه را مردم قبول کرده وحمایت کامل خودرا نشان داده اند تطبیق برنامه تغییرات مثبت درزنده گی مردم بوجود آورده است.این برنامه طوری دیزاین شده که زمینه فساد وسو استفاده وحیف ومیل پول کمتر میسر است چون خود اعضای شورا صلاحیت داران برداشت پول از بانک را  ازبین خود انتخاب میکنند وباید اشخاص صادق وامانت دار را برگزینند تا بتواند در برابر مردم حسابده بوده وپول را به طریقه درست وبه هزینه کم پروژه های خوب اعمارنمایند تمام مردم وبخصوص اعضای شوراها پروژه هارا مالکیت خود دانسته  ودرحفظ ومراقبت ودوام آن مسول باشند.
ابرازنظر:
من آموزش سه روزه را که ازطرف دفتر هیئت ناوری برای مهاجرین در هرات دایر شده بود از جمله آموزش های ضروری ومبرم برای شوراهای همبستگی ملی میدانم وابتکار این دفتر را یک اقدام نیک وموثر تلقی مینمایم.چون اکثر مشکلات ومنازعات درشوراها که هنوز دیده شده منشآ اجتماعی وحقوقی دارد.
کورس که برای چهل نفراعضای شوراهای همبستگی ملی ولایت غور درولایت هرات برای مدت سه روز دایر شد مانند یک پایه وبنیادی است که تمام خرافات وانحرافات حقوقی واسلامی درجامعه را اصلاح میکند.زندگی کردن وحیات سالم وباارزش را برای شان می آموزاند.درکنار جنگ وضعف اقتصاد در دهکده ها عامل دیگری که ریشه همه بدبختی ها ونا بسامانیهاست جهل وعدم آگاهی ازحقوق ومسولیت هایکه دین اسلام بما سپرده است میباشد که به دلیل ندانستن وعملی نکردن اسباب خشونت تصاحب حقوق زنان،حق میراث،ملکیت،مصونیت ملکیت واسباب بدست آوردن مالکیت،ازدواجهای زیرسن ندادن پول مهریه به زن به حیث "حق پاک وتحفه خداوندی به زن" شمرده میشود این همه بی عدالتی ها ونارسای ها دست بدست هم داده زندگی مردمان صادق ومسلمان مارا دستخوش اختلافات خانواده گی وخشونت های مرگبارکرده است.
دادن آموزش برای اعضای شوراها که از اقشار مختلف وسنین متفاوت هستند کلید حل مشکلات یاد شده میباشد.
آموزگاران ما اشخاص ورزیده،باتجربه،با حوصله وعالمی بودند که از هرسخن واشاره چشم شان معنی ومفاهیم معنوی گرفتیم.استاد قاضی نقیب الله مرد با تدبیر وقایم کلام بود او هرسوالی را به طرزی کوتاه وپرمفهوم جواب میداد ودرسخنانش متانت دیانت وپایداری دیده میشد.لذت پیشبرد درس با نگاه برچهره رنجدیده  او وچشمان روشن تیره اش که اززیر عینک های دودی نمایان بود به گونه سحرآمیز مغز انسان را باز میکرد وتمام هوش گوش مارا بسویش میکشاند.گذاشتن قدمهای منظم نظامی دربین صنف مارا بیشتر مبحوط بخود میکرد.سوال های حقوقی واسلامی مارا با تقسرآیت شریف قرآن ترجمه ومعنی میکرد ومختصرآ توضیح میداد.
استاد فریدون شیرین سخن: او یک استاد استوار از دانش وفهم بود لحجه وشیوه صبحت اش شیرین وسنجیده بود.کلامش فصیح وبلیغ بود.مرد خوش صورت وحسن اخلاق نیک داشت.باکمال وجمال زیبا چنان به خوبی صحبت میکرد که گوی قصه شیرین یوسف وذلیخارا میگوید.ما اشتراک کننده گان با جان وهوش متوجه حرفهایش بودیم وهرلحظه از گفته هایش بهره میبردیم ودر غنامندی فهم خود می افزودیم.معلومات او ازعلم میراث وفقه خیلی زیاد بود ولی نمیخواست که مارا خسته کند وازموضوع خارج شود چون میدانست که موضوعات ضروری وعملی باید تدریس شود.
استاد فهیمه عبدالرحیم زی:  او فرشته زمینی بود که نگاهای عاطفی لطف ومرحمت ازرخسارش هویدا بود اخلاق حیمده وفروتنی اش مارا مجذوب شخصیت برجسته اسلامی خود کرده بود.
دروصف استادان :
خانم فهیمه مانند یک عالم دین وقاری قرآن به تلاوت آیات کلام پاک میپرداخت وصدای دلنشینش برای همه ما روان بخش وآرام کننده قلب بود.
استاد با حجاب مقدس اسلامی آراسته بود،وسخنان جالب ودلنشین میراند در مرحله توضیح وتشریح مثالهای زنده ومورد پسند می آورد ودرس را بیشتر جالب وشنیدنی میساخت.
او خانم دلسوز وباصله رحمی بود که در لابلای حرفهایش ازدرد ورنج مردم وکمک به همنوعان مظلوم وفقیر یاد میکرد.وخوشی وسعادت را در کمک ونیکی با انسانهای نیازمند میدانست.طوریکه خودش قصه کرد که: بیوه زنی محتاجی کار امور منزل مارا میکرد ومادرمقابل برایش حقوق ماهانه میدادیم ولی بخاطر دلجوی وخوشنودی او روزهای جمعه اورا بخانه خویش دعوت میکردیم تا همرای ما غذا بخورد ومن قبل از آمدن او به اطفال خود میگفتم که هروقتی از دروازه خانه داخل شد براهش بروید وهرکدام ازدست هایش بیگیرد اورا احترامانه بخانه بیاوید تاباشد که ازاوعزتی کرده باشیم این قصه عینی او دلم را رام ساخت ونزدیک بود گلونم پرشود وگریه کنم.
من از شیوه تدریس او که خیلی هم موثر بود راضی بودم درحقیقت یک آموزگار ماهر وبا تجربه بود چون شبوه تدریس بزرگان سالان را خوب رعایت میکرد.
نگاهایش آموزنده وپرازشرم بود.من از سیما وصدایش دانستم که زن متقی با اخلاص ودیندار بود.او ازخانه تامحل درس با چادری یا بوقره می آمد وسخت طرفدار حجام اسلامی بود.
این بود خاطره جاویدان ودل انگیز از آموزش سه روزه تحت عنوان(حقوق مسکن،زمین ومالکیت) ما ازین کورس چیزهای ضروری که به زنده گی هرانسان ارتباط مستقیم دارد وباید درهرسن وسال یاد داشته باشیم آموختیم.

پایان
 محمددین محبت انوری
شهرچغچران(فیروزکوه)
دوازده میزان سال 1395