آرشیف

2015-11-26

قاضی مستمند غوری

نکوهش حمله ی تروریستی بالای محترم احمد سعیدی

گر کج روشی به راستی بگرای
آینه ی راستگوی را مشکن

من در مورد استاد احمد سعیدی توصیف زیبای پروین اعتصامی را بسیار مناسب می دانم و او را (آینه ی راستگو) می نامم.
کجروان و کجروشان سیه دل، در صدد شکستن سعیدی این آینه ی تمام نمای راستی و راست گویی برآمدند، اما سپاس خدای را که به مرام شوم خویش نایل نشدند، زیرا حضرت حق حافظ و حامی راستان است.
من در حالیکه این عمل زشت را به سختی نکوهش می کنم برای سعیدی عزیز شفای عاجل را از بارگاه الهی استدعا می نمایم.