آرشیف

2018-2-22

دوکتور ص. سعیدي

نکات چند انتخابی در مورد تذکره!

فارسها به مردمان ساکن این خِطه افغان خطاب کردند. این نام به مرور زمان هویت اینمردم شد. 
ستان ( افغانستان ) فارسی است. 
ستون ( میلمستون) پشتوی آن است. 
نه افغان در اصل  كلمهء پشتو است و نه هم افغانستان.
 
بلی درین خِط پشتونها با کارنامه های بارزتر بودند، لذا بعضی ها و در بعضی کتب  این را مغالطه میکردند و کردند که افغان یعنې پشتون و این دقیق نیست و خطاء میباشد.  
اما حال که افغان هویت ما و افغانستان نام کشور ما و  افتخارات ګذشتګان ماست دارند عدهء از پشتون ستیزان، عدهء از نوکران ایران و پاکستان و عدهء متعصب کودن به خاطر براندازي این افتخار و حیثیت کار میکنند و پول نیز میاندوزند. 
در غیر آم در قانون اساسي افغانیت و اسلامیت تثبیت است و افغانستان کشور سکولار هم نیست که ازدین ملت ما جدا باشد. 
لذا افتخار داریم افغانیم و افتخار داریم، افغان، تاجک و پشتون و ….میباشیم. 
و اما سادات،  سید، ملا، آخوند، آخوندزاده، صاحب زاده ، سابحق ( صاحب حق) و موعظ قوم نیستند، بلکې نام های خانواده ها ها و القاب تبرکی و یا دیني اند. نوشتن این مطالب در تذکره جای ندارد، آنرا ممکن است در اوتوګرافی جا داد. 

ختم
٢٢/٢/٢٠١٨