آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

نکات قـــــــــــابل ملاحظه در ترجمه متن از یک زبان به زبان دیگر!!!

 

1. در ترجمه، درک متن از اهمیت زیاد برخوردار است، از اینرو، همانقدر متن را بخوانید که قادر به درک اینکه روی چه محور بحث شده است، باشید، این روش شما را برای ترجمه آسان و دقیق کمک میکند.

2. کوشش کنید که از روش ترجمه لغت به لغت استفاده نکنید برای اینکه زبان ها مختلف اند، پس توصیه میشود تا نسبت به ترجمه ی لغوی، در ترجمه افاده سازی مفهوم، تمرکز صورت گیرد.

3. از استفاده زبان ها و لغات عامیانه خودداری کنید، بخاطریکه استفاده از زبان ها و لغات عامیانه در روش ترجمه استندرد مجاز نیست. برای این باید از زبان های رسمی استفاده نمود تا از زبان عامیانه.

4. بمنظور ترجمه خوب، شخص باید آشنایی کامل به هردو زبان که در هنگام ترجمه بکار میرود، داشته باشد، در غیر آن، ترجمه جامع و پر معنی نخواهد بود.

5. در هنگام ترجمه، نباید از کلمه اول جمله و یا جمله اول پاراگراف، استفاده کرد. هدف اصلی باید ارایه مفهوم باشد، پس برای اجرای آن، از هر نقطه میتوان شروع کرد.

6. مترجم حق علاوه و یا حذف لغات را برای ارایه مطلب بشکل درست، دارد. اما حذف متن کامل موضوع و نوآوری به عوض متن قبلی مجاز نیست. (امکان دارد یک کلمه و یا یک جمله مفهوم اساسی را افاده نکند، اما پراگراف ها مفهوم جامع را ارائه میدارند) 

7. در صورت ندانستن واژه های اساسی به منابع مراجعه شود. (هر لغت در زبان های مختلف دارای چند لغت مترادف خودش است، بناٌ به دیکشنری ها و یا کتاب های معتبر مجموعه مترادف ها و متضاد ها مراجعه گردد)

8. عیاناً، در ترجمه متنی، به موضوعی برخورید که ترجمه آن از زبان اصلی متن به زبان دوم مغلق است، اما با وجود این همه، باید ترجمه گردد. در آنصورت (در داخل قوسین، توضیحات و تشریحات داده شود).

گل رحمان "فــــراز"
محصــل دانشکـده زبـان و ادبیـات انگلیسی دانشـگاه کابـل
دلـو1392 – February 2014