آرشیف

2015-1-19

شمس الرحمن فخرزاد

نکاتی چند در مـــورد رنج و سختی در زندگی

 

 
سختی های بزرگ به انسان نیرویی دو چندان می بخشند . 

دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش افزونتر . 

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .  

ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را نیرومندتر سازند .  

آنکه سختی نکشیده ، نرمی و راحتی نخواهد داشت .  

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود .  

بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد . 

آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود . 

دوستی با رنج ها و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست . 

رنج آدمی را نیرومند می سازد برسان کوهستان سخت . 

سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست . 

زندگی رنج و درد نیست هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی .  بزرگ

آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند نمی گردد . 

بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است . 

رنج در پس هر کار ناشایست آشیانه دارد . 

روزهایی که سختی را بر تو چشاند گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست . 

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت . 

خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . 

روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . 

جنگ با روزهای سخت است که ما را قویتر و نیرومندتر می سازد . 

در تاریکترین شب های ستم ، روشنترین ستاره ها زاده می شوند . 
 

" پایان"
       24/12/1390
shamsurahman999@yahoo.com