آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

نياز به يك احصائيهء دقيق وسراسري در كشور

  
    امروز در افغانستان نياز به يك احصائيهء دقيق و سراسري شايد توسط هر فرد افغانستان حس شود. اين در حالي است كه ما هيچگاه شاهد يك احصائيه بسيار دقيق در كشور نبوده ايم؛ ولو اينكه  در گذشته كدام احصائيه اي پلان هم شده بود ولي به مرحلهء اجرا در نيامد و يا اگر شروع  هم شد ولي تكميل نشد. امروز كه امنيت نسبي در افغانستان حاكم است و شرايط اجرا يك احصائيه مساعد گرديده و از طرف ديگر بودجهء اين احصائيه هم فراهم شده ميتواند، پس خواست ما از دولت افغانستان اين است كه طرح اجرا يك احصائيه اي دقيق وسراسري را بدهد كه در آن نه تنها موضوع نفوس شماري و رشد نفوس شامل شود بلكه طي اين طرح كه بايد درهر ده سال يك بار اجرا شود، موارد ذيل به طور دقيق مي تواند مشخص گردد و دولت مي تواند با استفاده از آنها در پلان هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده كند. اين موارد قرار ذيل هستند:

  1.     نفوس مجموعي افغانستان و رشد نفوس و كم و زيادي نفوس در هر ده سال،

  2.     چه تعداد نفوس افغانستان را مردان تشكيل ميدهند و چند فيصد را زنان،

  3.     اينكه از اين مجموع چه تعداد زير سن 15 سالگي قراردارند، چه تعداد بين 15-45 و چه تعداد بين 45-60 و همين طور از 60 بالا و تناسب رشد در اين ميان چقدر است.

  4.     سطح و اندازه سواد در كشور، از ميان با سوادان اشخاص دوره ليسانس و بالاتر از آن به چه فيصدي قرار دارند و فارغ دوازده به چه تعداد هستند و بالاخره اينكه به چه فيصدي مردم كشور عزيز در بيسوادي به سر ميبردكه تا مطابق آن برنامه هاي محو بيسوادي و كورس هاي سواد آموزي ايجاد گردد و نهايتاً اينكه تناسب رشد سواد بين زن و مرد، در هر دوره، چگونه بوده است.

  5.     رشد جمعيت شاغل در هر ده سال و در تناسب با آن نياز به ايجاد شغل جديد. وضعيت اقتصادي جامعه و رشد اقتصادي در هر ده سال. و روي دست گرفتن برنامه هاي پنچ سالهء اقتصادي براي رشد هر چه بيشتر اقتصاد كشور و بهتر ساختن اقتصاد جامعهء افغانستان.

  6.     زبان هاي كشور؛ اينكه چند فيصد از مردم به زبان دري-فارسي و به چه فيصدي به زبان پشتوو هم چنان به زبان هاي؛ ازبكي، تركمني، نورستاني، بلوچي، پشه يي … صحبت مي كنند.

  7.     فيصدي تركيب مليتي افغانستان.

  8.     به چه اندازه مردم افغانستان داراي شغل هستند و چه اندازه بيكار در كشور وجود دارند. عايدات اصلي مردم چه هستند. از لحاظ اقتصادي مردم به چه حالت قراردارند.

  9.     به كدام فيصدي مردم افغانستان مصروف زراعت و مالداري، صنعت و تجارت و غيره هستند. و توليدات عمده زراعتي افغانستان چه ها و به چه تناسب هستند.

  10.      چه اندازه مردم در شهر هازندگي دارند و چه اندازه در دهات و از لحاظ اقتصادي و سواد مردم كه دور از شهر ها زندگي ميكنند در چه حالت قراردارند.

11- از لحاض تركيب ديني .
12-  در آمد سرانه افغانستان چقدر است و از طريق مشخص ساختن در آمد سرانه، در آمد از صادرات، توليدات و غيره بالاخره در آمد ملي مشخص ميشود كه در چه حالت قرار دارد.
13-  آيا اقتصاد افغانستان در حال رشد است يا در حالت ايست قرار دارد و يا رو به عقب ميرود تا برنامه هاي رشد اقتصادي طرح و عملي گردد تا اقتصاد كشور به طور درست و سريع رشد نمايد.
14- احصائيه اي هم از تعداد مجموعي مهاجرين افغاني در خارج از كشور گرفته شود تا تعداد  مجموعي مهاجرين مشخص و در صورت بازگشت برنامه هاي روي دست گرفته شود كه مشكلات جاي و ديگر مشكلات آنها حل گردد.