آرشیف

2019-12-23

رسول پویان

نوید یلدا

نـویـــد زایـش دوبـاره دارد شـــام یلـدایـم
سـرود مهـر می خـوانـد برایت مام یلدایم

اگرچه فصل سرمای زمستان میشودآغاز
شـراب آتـشـیـن سـاقی کند در جـام یلدایم

هزاران قصه وافسانه و بیت وغزل دارد
شـب مشـکـیـن زلف و کاکل گلـفام یلـدایم

همه ازعشق پاک و داستان پهلوانان است
بخوان شـهـنامۀ احـوال زال و سـام یلدایم

درآیینیکه عشق ودوستی صلح وصفا آرد
هـمـاره زنـده و جـاویـد بـاشـد نـام یلـدایـم

کهن تاریخ ماتاگنج نیک نسل انسان است
شـکـوه رایـت هـمـبسـتگـی بـر بـام یلدایم

زترکیب عناصرزندگانی می شود رنگین
تـکامـل جــلـوه گاه اول و فـرجـام یلـدایـم

به گاه صبحـدم از خندۀ خـورشید بگشایید
معـمـای شـب تـاریک و پـر اکرام یلـدایم

بهر رنگی وهرنامی که یلدا میشود تجلیل
مبارک باد بـر پـیـر و جـوان اقسـام یلدایم

انار و هندوانه جلوه گاه نـور و زایش باد
صفـای سـفـرۀ رنگـین شـب بـر کام یلدایم

زبزم مردمی درهر سرا و خانه باید گفت
شده مشهور عالم جشن خاص وعام یلدایم

اگـر در خـانـۀ دل در شـب یلـدا گـذارد پا
چومرغ دست آموزی به دستش رام یلدایم

ندارم تحفه یی بهتر ز جـانـم در شـب یلدا
به زیر پای جانان گـرد و خاک گام یلدایم

امید وصل در دل پرورم در سال نو جانا
زهی پهلو به پهلو رو به رو هنگام یلدایم

22/12/2019
 رسول پویان