آرشیف

2014-12-15

محمد جعـفر عـزیـزی

نوید نو

بر دیــــده و دل بـــــا دلی مشتــــاق نشـــستی
بــــا صـــد نـــوید نو تـــو ز افـــــاق نشــستی
 
همچــون فـــرشته ای کـه رسد از مکان غیب
بــــر قلب هــــای زخـــمی عشـــاق نشـــستی
 
بـــر سنـــگ و کــوه و دره و دریــا و آسمـان
چـــون گــوهری یگـــــانه و بــراق نشــــستی
 
در دهکــــده عشــــق همـــــانند عقــــابـــــــی
انــــدر میــــان مـــردم قـــشلاق نشـــــــــستی
 
رنگـــــی دگـــر تو عطـــا کـــرده ای ز مهـــر
بـــا چهــره ای جـــدید چه خــــلاق نشـــــستی
 
بـــالا تر از ســـکـــوت شب تـــار فصــل سبز
روشــــن تـــر از ســپیدة  ایـــــلاق نشـــــستی
 
بــــا صــد هـــزار دیـــده به راهت گـــــریستم
صـــد آفـــرین که بـــر ســر میثــــاق نشـــستی
 
از آن زمــان کـــه "عــزیــــزی" شنــاخــتــــد
بر دل پیـــــام معــــرفتـــــی طـــاق نشـــــستی