آرشیف

2015-12-2

عصمت الله راغب

نوعیت اشتغالزایی در حکومت وحدت ملی بی پیشنه است!

گذشته از اینکه رهبران خردمند و دولتمردان با شعور حکومت وحدت ملی که بخش اشتغالزایی در صدر جدول کاری هردو بزرگوار بعد از پیروزی و احراز کرسی  مقام رهبری قرار داشت، بناءً اعضای دلسوز کمیسیون انتخابات با کمک گوسفندان ساده اندیش هردو بزرگمرد را به پیروزی رساند و حتی اعضای این کمیسیون و تیم گوسفندی وقتی برنامه های هردو بزرگوار را به بحث گرفتند وجدانهای بیدارشان سزاوار ندید که ایجاد یک هزار مسکن جدید غنی و اسفالت تمام سرک های شهری و قریه جات افغانستان توسط عبدالله نادیده گرفته شود زیرا این نیازمبرم جامعه ما بود، بنابر این تعداد مردان با جمع از گوسفندان، شایسته دانستند تا هردو بزرگوار کنارهم قرار گرفته برنامه های عام المنفعه خود را به نفع ملت افغانستان یکجا تطبیق کنند تا این جغرافیای کوچک را گل و گلزار نمایند که ماشاالله پس از یک سال و اندی کوچه های افغانستان را با گل های لاله فرش کردند. ازینجاست که من میگویم حکومت داری خوب مبارک شان باد!. جای بسا مسرت می دانم که امروزه آقایون هریک نسبت به عشق و علاقه ی شدیدی که در راستای خدمت گزاری به ملت مظلوم افغانستان داشتند نه تنها اینکه جهت اشتغالزایی وعده های خود را در کرسی عمل پیاده کردند، بلکه بنابه اصل شایسته سالاری افراد وظیفه دار را نیز وظیفه تعوض نمودند که این خود نو آوری نویدبخش است برای خانواده های سلطنتی و واسطه مند، عده ی را سفیر وعده ی را هم که از روی بی کفایتی شان در معرض شمشیر انتقاد ملت قرار داشتند آوازه است که تغییر وظیفه دادند تا از باد انتقاد زهرآگین ملت مصوون بمانند.
این یک ابتکار نو است که هیچ قلب با احساس و هیج چشم بینا و هیچ گوش شنوا از این اهتمام دلسوزانه رهبران خردمند شان چشم پوشی کرده نمی تواند؛ زیرا کار اینها دستیابی به بی سابقه ترین نوع سیستم حکومتداری در جهان است که رهبران دلسوز ملت افغانستان به وفق مراد بزرگواران غربی شان گرگ را گرگ تر و مظلوم را مظلوم تر می سازند. آنانیکه تا امروز معاش شان از دولک و سه لک افغانی پایین تر نبوده بیشتر  دست رحمت رهبران ما بسوی آنها دراز می شود تا ضمن افزایش معاشات حتی مکانی زنده گی شان هم در امن باشد زیرا در قانون وضعی رهبران ما شرافت انسانی آنها دو برابر هر افغان غریب و بی واسطه تعریف شده است. اما آنهای که فقط به فکر نان شب اند و از پگاه تا به بگاه پشت درهای بسته می گردند تا برای بقای شان لقمه نان را تهیه کنند کوشش می شود تا بیشتر از آن در تنگا قرار داده شوند، شاید رسم زمان همین باشد که سیر را سیر تر و گوشنه را گوشنه تر بسازند.
پس همینکه رهبران ملت افغانستان به خیر سرمایه داران می اندیشند و درتلاش اند تا فرصت های خوب تری را درحق شریکان جرمی شان که افغانستان را با جمله ارزشهایش یکجا به بحران بردند، زمینۀ های خوبتری را مهیا می کنند خانه شان آباد، زیرا قدر شناسی این چنینی از گذشته های دور به ما به میراث مانده است و الزامیت به تاریخ گذشته ها یکی از مقدسات رهبری جامعه افغانی ماست، در طول تاریخ متعهد بودن به ارزشات فرهنگی قومی در افغانستان نزد یک تعداد بالاتر از دین ارزش داشته و دارد بنابراین دوری از این فرهنگ افغانیت که خدمت به وابسته گانی خونی و زبانی شان یک اصل است، قطعاً قابل قبول بزرگان قوم نخواهد بود. پس همین حکومت مطلق العنان را برای شما و  گذشته گان تان تبریک می گویم. قطعاً پیروزی از آن شماست نه از آن ما!

راغب
11/9/94