آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

نوش بادا زهر

در کندوی ذهن زهر تولید می شود. . .

خوشی ها و شیرینی های زندگی را آنقدر به خوردمان داده اند که همه را دفع کرده ایم

آنچه خوردنی ست، فانی ست

نکو بشنوید

نکو بگویید و بدان عمل کنید

به وقت گرسنگی غُصه بخورید و بی فاصله زهـر بنوشید

 که هر دو ناپاینده و لایق دفع اند