آرشیف

2016-2-10

Shahla Latifi

نوشته تازه ای جناب دکتر بیژن باران پیرامون چاپ دوم پرستوهای شهلا لطیفی

نوشته تازه ای از استاد و دانشمند فرهیخته جناب دکتر بیژن باران پیرامون چاپ دوم پرستوها که اظهار نظر استادانه ناشی از لطف ایشان به بنده است.

"شهلا لطیفی، پرستوها، چاپ 2، 2015، آسان نشر، لس آنجلس، 208 صفحه، عز وصول ارزانی بخشید. محتوای این کتاب نفیس مجموعه 111 شعر تغزلی و 4 نقد شعراز برخی اشعار این مجموعه می باشد. لطیفی شاعر مدرن افغان مقیم آمریکا است که به 2 زبان فارسی/ دری و انگلیسی آثار ادبی می آفریند.
فضای ادبی لطیفی مرز بین جامعه سنتی و فردیت مدرن می باشد که بتدریج به رهایی شاعر از سنتهای امتی منجر شده است. در شعر او مسایل امروز مانند حقوق زن، عشق، خانواده، جنگ، میهن، یادهای کودکی، خاطرات نوجوانی، قیود ازدواج سنتی، حس زیبایی، هنر، موسیقی، ادبیات، شعر، جانوران، طبیعت، زندگی، آشپزی، مسایل خانوادگی هجرت، عاطفه، انساندوستی، رنج از مرارت دیگران مطرح می شوند. اشعار او گاهی عروضی با زحافات و سپید با ترنم لطیف می باشند که گاهی با صدای ابریشمین دکلمه می شوند.
شاعر ابزار مدرن اینترنت، فیسبوک، وبلاگ، تلفن هوشمند، رایانه، لوح/ تبلت را بخوبی بکار برده تا احساس خود را سریع در زنجیره واژه ها مانند گردن بندی زیبا بیآفریند. کنایات، استعارات، مجازهای او ظریف، بکر، حسی اند؛ لذا بجای روایت ذهنیات، شاعر به تصویر اندیشه، احساس، عاطفه، آرزو، خیال می پردازد. او در صفحات اینترنتی خود دید مدرن نسبت به زن، خانواده، هنر را نیز ترویج می کند.
نغزگویی، گزیده گویی، کوتاه سخن گقتن از هنجارهای بیانی این شاعر است. شاعر با ذهنیات احساسی، تغزلی، گذشته گرایی ابیاتی کوتاه و گزیده می آفریند. برای شاعر درونی کردن اوضاع فعلی او در جهان مدرن، گسترش بیان انگلیسی، نشر در رسانه های آمریکایی چشمانداز آتی اند."