آرشیف

2015-6-1

afrotan

نوشتن نامھ غنی بھ پاکستان اراده افغانی یا اقدام استخباراتی

 

ھرچند دریادداشت ھای قبلی ، از روشنفکر جماعت و گروه ھای کھ مصرانھ میخواھند تا بدون ھرگونھ صغری و کبری بھ اصطلاح » گاھی بر میخ وگاھی بر نعل می کوبند !! «و ھرگاھی سر از آخور دشمن بیرون می کنند یاد ی کرده بودیم و گفتیم کھ در زمان معاصرکنونی کھ دشمن از زمین و آسمان ما را ھمچون ھفتادو دو ملت محاصره نموده است برای دیگرگونی مطلوب سیاسی و اجتماعی خویش

با شیوه ھای کودتائی زرد رو می آورند ……