آرشیف

2015-9-27

شمس الدین مقیم

نور پالا

" نور پالا " » نخستین ســـــروده هـــــای فــــــراهم آورده شده "  شمس الدین مقیم "  است، که درآن ترانه های سرشار از مهر ودوستی ، راستی ومیهن پرستی انسان برعالم هستی ، تجلی می یابد .  …
تمجید ازنجابت انسان مهرورز، نقش وسازندگی کار در استمرار زیست انسان ، ستایش از زیبایی ها ، نهاد وسرشت ، خوی و گوهر ، آب وخاک ،  دراین سروده ها انجام یافته است .  
بگونه نمونه برخی از آن سروده ها را بخوانش می گیریم.

ادامه مطلب اینجا