آرشیف

2017-3-20

محمد اسحاق ثنا

نوروز

نوروز جاودان است٬ تا این زمانه باقیست
تا است ابر و باران٬ این جاودانه باقیست

زیباست نام نوروز٬ با نغمه و ترانه
هر سال باد شادی٬ تا این ترانه باقیست

سوی چمن شتابان٬ ای مرغ دل سفر کن
در شاخ لانه‌ی کن٬ تا آشیانه باقیست

رو کن به شهر مولا٬ ای هموطن به نوروز
از یادگار جمشید٬ بزم و ترانه باقیست

محصول کشتِ ما را٬ گر سال ها ربودند
کشت دوباره باید٬ تا چند دانه باقیست

منکر به روز نوروز٬ با زور کَی توان شد؟
بستیز با خرافات٬ تا تازیانه باقیست

سر کن ثنا ترانه٬ با چنگ و با چغانه
نوروز جاویدان است٬ تا این زمانه باقیست

 
اسحاق ثنا – ونکوور کانادا
۲۰ مارچ ۲۰۱۷