آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

نوروز

نــو ر و ز ؛  بـیـا ر ی  خـبـر ی  خـو ش  ا  ز  نگـا  ر م
ا ز« غـو ر و هـــر ا ت ، مـیـمـنـه با د غـیـس و تـخـارم»
 
ا ز« چـهـــل ستـــو ن  و بـا  غ  بـا  لا بـا  غ  بـا بـر »
ا  ز« کـا  بـل و بغـلا  ن و سـر ی  پـل تا  مـز ا  ر م »
 
ا  ز  و حــد  ت  و یگــر نگی ا  ز  صـلـح  و صــفـا  گـــو
گــُو ،  ر  فــتــه  شـــقــا  و  ت  ز هـر کـنـج  و کـنـا  ر م
 
عــطــرِ ســمـن  و  ســنـبــل  و  ر یـحـا  ن  بـپـا  شـی
بـا  ا لــفــت و بـا مـهــر به د شـت و کــو هــسـا ر م
 
هــمــو ا ر بکـن سـفــر هً  سـبـز  ت  بـه « فیر و ز کوه»
تـا ز نـد ه شـو د « خـو ز به  و ا سـکـیچ  و فـــلا  ر م »
 
بـر چـیـن نـفــا  ق  و شـقــا  ق  و جـنـگ  و تـعــصــب
ا  ز پـشـتـو ن  و تـا جـک ، هـز ا ر ه  ، تـر کـتـبـا ر م
 
بـز د ا غـم و ا نـد  و ه  ز« د  ا یکـنـد ی و سا لـنگ»
آ ر ا مـشی د ه« غـز نی ، ا ر ز گـا ن ، قـنـد هـا ر م»
 
بـر«  بـا  م  و  جـو ز جـا  ن »  بـیـا هـُـد هُــد ِ ز  یـبا
مـژ د  ه  ر ســا  ن  بـر هــمـــه  ا ز  فــصــل  بــهــارم
 
بـشکــن تـو بـر ف  و یــخ  و ســر مــا ی  ز مـسـتـا ن
تـا  مــو ج  ز نــد  چــشــمــه  و د  ر یــا  جـو یـبــار م
 
بـر « ز ا بـل  و د هــلــه  » بر یـز  د  ر یـا  ی ر حــمـت
تـا « چهـل ز یـنه  و بــُسـت» شـو د چـو ن لا لـه ز ا ر م
 
شــا د  ا ب کـنی«  نـمـر و ز و هـلـمـنـد و فـر ا ه »  ا م
تـا  با  ز شگــفــد  ســیـب  و ا  نـگـــو ر  و  ا  نـا  ر م
 
ا  ز هــلهـلــه  و جـو ش و خــر و ش بـر مـا سخـن گـو
ا  ز مــیـلـهً « گـلـغــنـد ی و لـغــما ن ، گـلـبـهــا  ر م »
 
ا  ز یا قـو ت « پنجـشیر » و ا ز لـعــل« بـد  خـشـا ن »
ا  ز« جــا م و ا مـیـر، تـپـهً پـغـمـا ن، چـا ر یکـا ر م»
 
ا ز « و ر د ک و مـید ا ن، هـم ا ز لــو گر و گـر د یـز»
ا  ز« کا پـیسـا ، قـنـد و ز، سمنگـا ن ، نـنگـر هـا ر م»
 
ا  ز غـر ش و سـر مستی  یي « هـلـمـنـد وهـر یـر و د »
ا  ز«  پـا  مــیــر  و  بـا  بـا » و نــو  ا  ی  آ  بـشــا  ر  م
 
بر« پکـتـیکـا و خـو ست و نـو رستـا ن » گـو سلا مـم
ز یـبـا  سـت «  کــنـر هــا » نـبـُر یـد  سـر و چــنـا ر م
 
آ  غــو ش  کـــشــیـد هــمــو طــنـا  ن  یگـد  یگـر ر ا
مـر د و د  کــنـیـد شـیـو هً جــنـگ  و ا نــز جـــا  ر م
 
هـمـد سـت و هـم با  ز و شـو یـد هـمـد ل و هـمکــا  ر
آ با  د  کـنـیـد  مـیـهـــن  مجـر و ج  و  فــگـــا ر م
 
بـر تـسـبـیح  و د  ســـتـــا ر آ  خـــنــد  نـَـفـَـر یــبــیـد
ا  فـغــا ن  مـهــا  جــر مـیـکُــشـد  هــمـچـو  مـا  ر م
 
گـه مـر ز مـیـبـنـد د  ر و ی ا مـو ا ل  ا لــتـجـا  ر ه
گـــه هــمـــو طــنی  مــا ن مـیـبـر د  پـا ی د  ا  ر  م
 
د  یگــر نـَـلـیـسـیـد  کـا ســـهً  د ا ل خو ا ن شـیــطــا ن
آ  نی  کـه  فـــر و خــتـه  شــر ف  و عــز و و قــا  ر م
  
چـو ن سـیـل  بر یـز د سـر ی مــا  طــا  لــب  مـز د  و ر
بـر د  و  ر مـا حـلـقــه  ز د  ه چـو ن  ا  ژ  د هــا  ر  م
 
ا ز و حـشـت و کـیـنـتـو ز ی یي ا  یـن نـســل و حشی
«سو نا می» خجـل گـشـتـه به قـنـد و ز نـنگـرهــا ر م
 
ز یـبـد اَ  گـر  گـو یـيـم هــمـه  نـو ر و ز مـبـا ر ک
 آ نـر و ز کـه شـو د محـو تـر و ر و ا نـتـحــا  ر م
 
18.03.2011
عبدالغفور (غوری)