آرشیف

2014-11-15

ضیا باری بهاری

نوروز من

نوروز من

نوروز های پر بار، بر ما گذر ندارند
گلغنچه ها فراوان، اما ثمر ندارند
گلغنچه های رنگین، در فصل نو بهاران
از خشم باغبانان، اصلا خبر ندارند

شعر از ضیا باری بهاری