آرشیف

2014-12-13

شیخ احمد غوریانفر

نوروز مبارک

سلامت میفرستم از رهی دور
به امید که لب پر خنده باشی
سلام من پیام تازه دارد
پیام با محبت از دیار روضه دارد
همی نوروز جشن بابه دهغان 
برای جمله یاران باد مبارک از دل و جان
*********

خداوندا!
درین ایام خجسته
درین روز پر از عطر وشگوفه 
درین موسوم حیات بخش دلها 
تو دوستان را به کام شان موفق کن
*********

تمام خوشی ها وخاطر آرام شان را
تمام دوستی با محبت هم عشق زیبا را
ز عمق دل برای شان اعطا کن
دل پر از ترحم و شکیبائی دنیا را
تو خوشبختی با ایمان کامل را
برایشان کمی ازلطف خود هم عنایت کن
تبسم برلب پر خنده شان را 
عدالت خیر خواهی وسخاوت را
ز درگاهت برای شان مهربانی كن
خداوندا!
تو از عز جمالت 
تمام خوبی های زنده گی را
نصیب جمله دوستانم بگردان
چرا که ما همه پر از گنا هیم
همه پر از خطا وغرق در عصیان 
 

غوریانفر مزارشریف
حمل 1388