آرشیف

2015-7-6

سعدالدین غوروال

نورخورشید پت شده
 
نورخورشید پت شده
با من بیا، با من بیا
باحرفهای این زمانه گوش کن 
بشنو تا به منزل مقصود برسیم  
راه  نجات را جستجو کنیم
راه شب سیه تاریک را که، 
آفتاب غروب کرده ،
نورخورشید زیرابرسیه پت شده
درها همه بسته اند ، راه نجات گم شده
به بامداد رسیدن گمان مکن
دزدان شب گرد فرزندان بنی آدم را به آتش میزنند ،
این ها شیادان زمانه خود اند،
ازدریچه ها ، پشت پنجره ها به
جلادان شان
فرمان مرگ میدهند ، فرمان مرگ من وتو
خواهروبرادر من وتو ،
راه های نجات را بستند
نور خورشید زیرابرسیه پت شده
با من بیا ،با من بیا
 تا راه نجات را جستجو کنیم
برادر هموطن ،
من امید خودرا به تو بستم 
بیا تا من وتو ، شاخه یک درخت شویم
ریشه ها را سبز نگهداریم
 اعتماد وهمدلی به هم دهیم
برفروغ نورخدا دست دعابلند کنیم
شب سیاه گم شود
راه نجات را جستجو کنیم
غوروال – هرات