آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

نودمین سالگرد یک حزب مجرب

مؤلف : رولف برتهولد ازمجلۀ روت فوکس آلمانی نشریۀ برج جولای 2011
مترجم : پوهندوی دکتورشفیق الله انوری
 
بتاریخ اول برج جولای ۹۰   سال قبل حزب کمونست چین تأسیس گردید . بمنظور تأسیس حزب کمونست چین به تعداد سیزده نفر ازانقلابیون مبارز بتاریخ اول برج جولای سال ۱۹۲۱  میلادی دریک منزل واقع شهر شانگهای گردهم جمع شدند که امروز این نه تنها یکی ازمهمترین منزل یادگاری برای مردم جمهوری چین بوده ، بلکه برای تمام کمونست های سراسرجهان نیزمیباشد . اینها از ۵۲  اعضأ گروپ های کمونستی نمایندگی مینمودند . دونفر ازانترناسونال های فرستاده شده ازطرف انجمن احزاب کمونستی جهان نیز درین جلسه حضور داشتند . اکثر محلات ازنگاه جلال وشکوه تاریخی آن با آن مقایسه شده نمیتواند . کدام کسی میتوانست دران زمان بداند که کدام تأثیرتغیردهندۀ جهانی ازینچنین واقعه بوجودخواهد آمد .
همبستگی باانقلاب مردم چین ازجملۀ بهتریین سنن وعنعنۀ حزب کمونست آلمان ودرمراحل بعدی نیزحزب وحد ت سوسیالیستی آلمان بشمارمیرود .  بتاریخ ۱۳  برج اپریل سال ۱۹۲۷  میلادی ارنست تیلمن (Ernst Thälmann) در "پرچم سرخ" چنین نوشت :  "چشمان تمام بشریت بسوی چین است ، جائیکه این خلق بافرهنگ کهن وعظیم کرۀ زمین بندوزنجیرامپریالیستی راکه درآن برای مدت یک قرن کشانیده شده بود ، شکستاند . "  دربرج اکتوبر سال ۱۹۸۶  میلادی ارش هونیکر  (Erich Honecker) منحیث رهبر حین اقامت درچین به نمایندگی ازطرف حزب ودولت آلمان دیموکراتیک چنین اظهارداشت : " مااحساس خوشی وقدردانی مینمائیم که میراث انقلابی مارکس،انگلس ولینین درجمهوریت مردم چین بصورت علنی وآشکاردرمعرض واقعیت قراردارد . "
راه سپری شدۀ حزب کمونست چین درطول ۹۰سال توسط مبارزات انقلابی مغلق درسال های بیست ،وسی سهم بزرگی راازطرف نیروهای جنگی درمبارزه مقابل اشغالگران جاپانی هنگام جنگ دوم جهانی ، موفقیت درجنگ مردمی بردیکتاتورچیانگ-کایشیک (Tschiang-kaischek) وتأسیس جمهوریت مردم چین بتاریخ اول برج اکتوبرسال ۱۹۴۹ میلادی مشخص میگردد .  پیروزی های چشمگیر درشروع بنیاد گذاری سوسیالیسم واما نیزاشتباهات وغلطی ها تاسرحدانقلاب فرهنگی خطرناک وتصحیح آنهابانیروی خلاق خودحزب مانند پیشرفت های سریع توام باآغازریفورم های سیاسی وگشایش بطرف خارج ،انکشاف وسیعتری رانشان داده است .
درحالیکه ازنگاه ضد انقلابیون دراتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی ودولت های اسبق سوسیالیستی اروپا سیاست ضد کمونیسم درکشورهای کهن وجدید سرمایداری یک رونق اقتصادی رابمیان آورد ، انکشاف سوسیالیسم درجمهوریت مردم چین یک مثال بهیجان در اورنده است . تمام بشریت درسراسرجهان بدین کشوربزرگ شرق دورومردمش تحت رهبری حزب کمونست آن که دریک مسیرامیدوارکنند ۀآینده به پیش میرود ،نگاه میکند .
انقلاب چینی فداکاری هاوقربانی های بیشماری  رادربرداشت وبصورت مستقیم بدون خم وپیچ جریان نداشت . تاحال هیچکدام ازحزب کمونست یک راه آسان وهمواررابرای رسیدن به سوسیالیسم نه گشوده است . بنابرین مبارزۀ حزب کمونست چین به چنین نتایجی دست یافته است که فقط کمی احزاب کمونیستی انراازخودنشان داده میتوانند .
این حزب از ابتدا، تیوری مارکسیسم رابه حیث قطب نمأ عمل خویش قرارداده است . همزمان شرایط مشخص رادرکشورخودرعایت نموده وچنین پیشقدم بخش عمد ۀ  یک خط مشی سیاسی موفق حزب کمونیست چین گردیده است .
نه ده تاریخ حزب کمونیست چین متشکل از۲۹سال مبارزه انقلابی وقدرت و    ۶۱ سال تأسیس وبنیاد گذاری ، امتحان وآزمایش یک  جامعۀ جدید میباشد . درینمورد حزب تجارب را برای انکشاف درچین ،وهمچنان  نیزبرای  جنبش بین المللی  کارگری ومارکسیسم ولینینیسم که دارای اهمیت کلیدی واساسی بوده ، جمع آوری نموده است .
مهمترین شناخت ومعرفت حزب کمونیست چین با تیوری ماؤسیدونگ که به اساس انقلاب دیموکراسی نوین ، تیوری انقلابی  ضد فیودالی ، ضد  استعماری ودیموکراسی ملی تحت رهبری طبقۀ کارگروحزب کمونیست استواربوده ، صورت میگیرد . این راه رابرای ازبین بردن جامعۀ نیمه فیودالی ، نیمه استعماری وهمچنان برای بازسازی سوسیالیستی نشان داده است . جزمهم اساس تیوریکی حزب کمونیست چین آموزش ضدین بوده که ازاختلاف بین تضادانتاگونیستی وغیرانتاگونیستی طرق حل مختلف بمیان می آید . تیوری دینگشیاوپینگ (Dengxiaoping) ستیراتیژی حزب کمونیست چین راازبرج دیسیمبر سال ۱۹۷۸ میلادی بدینطرف توسط ریفورم های سیاسی وگشایش وباز ساختن چین بروی جهان خارج مشخص ساخت . این تیوری مبتنی براولویت وبرتری انکشاف اقتصادی بمنظور رفاه ، آرامش ، خیروصلاح مردم میباشد .
مارکس وانگلس بصورت مشخص نتوانستند که مرحلۀ تسخیرقدرت راازطریق پرولتاریا وبصورت خاص راه مشخص برای ایجادمناسبات اجتماعی سوسیالیستی بدون تحت شرایط حادمبارزۀ طبقاتی بین دولتهای نوبوجود آمدۀ سوسیالیستی وسرمایه داری کهن پیشبینی نمایند .  این بصورت خاص درمورد انکشافات مغلق بعد ازبمیان آمدن دوسیستم جهانی تا به شکست سوسیالیسم دراتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی ودولتهای سوسیالیستی اروپایی صدق میکند . امروز حزب کمونیست چین وجودداردتا بالای ستراتیژی های برای انکشاف اجتماعی کارنموده وآنراطوری درعمل پیاده نماید که باشرایط جدید وفق ومطابقت داشته باشد .یکی ازاصول اساسی سیاست حزب کمونیست چین شناخت ازمارکس وانگلس بوده است . زمانی طبقۀ بورژوازی به حاکمیت سیاسی خویش رسیده میتواند که مناسبات تولیدی سرمایداری بطورعمده انکشاف یافته باشد ، درحالیکه مناسبات تولیدی سوسیالیستی بعد ازبه قدرت رسیدن طبقۀ کارگرومتحدین آن ایجادشده میتواند . درینجا باید د قت نمود که نمیتوان یک قدرت دولت سوسیالیستی رابا یک جامعۀ سوسیالیستی مساوی قرارداد . حزب کمونیست چین باپیروی ازسیاست رهبری شدۀ سال ۱۹۷۸ میلادی صریحآ تأکید نمود که چین درمرحلۀ اول سوسیالیسم قرار دارد .
مقید بودن رول رهبری کنندۀ حزب کمونیست ازجملۀ عناصر مهم ستیراتیژی حزب کمونیست چین بشمارمیرود .   درجمهوریت مردم چین سیستم موجودۀ کار مشترک چندین حزب تحت رهبری حزب کمونیست چین که دراساس ازنظام چند حزبی ملی فرق دارد ، یک انکشاف خلاق عقاید ونظریات مارکسیستی را برای رول رهبری کنندۀ حزب طبقۀ کارگر نشان میدهد .درکشورآلمان دیموکراتیک اسبق نیز تصورات مشابهی سپری گردیده است .
یکی ازتقدم وبرتری های سیاست حزب کمونیست چین درین بوده که دایم الوقت ازاشتباهات گذشته آموخته است . ، بدون اینکه د ر نیست انگاری  (Nihilismus) تاریخی منهد م گردد . نفی وردنمودن تواریخ شخصی معنی خود تخریبی راافاده نموده ومانع پیشرفت تاریخی شده وانکشاف اجتماعی رابه عقب می اندازد . درینمورد شکست سوسیالیسم دراتحاد جماهیرشوروی  سوسیالیستی وکشورهای اروپایی وابسته با آن نیزدرس عبرت میدهد .
حزب کمونیست چین راه های را دریافت نمود تا درپرتو آن مارکسیسم-لینینیسم رادرسیاست عملی دولت سوسیالیستی تحت شرایط موجودۀ نظام های مختلف اجتماعی درجهان پیاده نماید . تعقیب سیاست همزیستی مسالمت آمیز مانندبکاربرد خلاق وانکشاف بعدی آن ،نیزازجملۀ خدمات مهم حزب کمونیست چین بشمار میرود . واقعات دودهۀ آخیر درمقایسه باهروقت دیگر نشان داده است که حل منازعات بین المللی ومنطقوی ویامسائیل مغلق سیاسی داخلی درکشورهای جداگانه ازطریق وسایل جنگ باید محدود ساخته شود .
نودمین سالگرد حزب کمونیست چین یک مناسبت خاص بوده تادرپرتو آن خدمات تاریخی ،اینچنین حزب مجرب ورسیدۀ مارکسیستی راقدردانی نمود . تمامی کمونیست هاودیگرنیروهای مترقی سراسر جهان راباید تحریک وتشویق نمود تابا تجارب غنی حزب کمونیست چین کاملآ اعتماد حاصل نمایند .
 
مؤخذ :
Rolf Berthold, 2011: Eine kampferfahrene und reife marxistische Partei . „RotFuchs“ 14.Jahrgang,Nr.162, Juli 2011, Seite 17 .
 
ش . انوری
برلین ، آلمان ۱۸ .۷ . ۲۰۱۱