آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

محترم نور الله عسمانی که در پرتاب گلوله مدال طلاع را درسطح افغانستان به دست آورد وقرمان افغانستان شد وتیم کبدی ولایت غور درسطح افغانستان مقام سوم را گرفت ازسوی ارگان ملی واجتماعی جوانان غور مورد تقدیر ونوازش قرارگرفت محفل که درسالون ارگان ملی جوانان برگزار شده بود محمد حسن حکیمی رئیس ارگان ملی جوانان گفت آمروز نهایت خورسندم که جوانان زحمتکش غور به این ولایت تاریخی افتخار بخشیدن ومدال آوردن پیروزی جوانان غور نشانددهنده قدرت وتوانی جوانان میباشد این خوشی درحالی نصیب مردم ما میگرددکه جنگ های قومی ومنطقوی مردم ماربه ماتم کشانیده است این پیروزی پیام خوبی به دیگرجوانان است وی از تلاش های آمریت ورزش غور که زمنیه حضور جوانان غور با مسایقات ملی مساعد ساخته است قدردانی نمود .
عبدالسلام نماینده آمریت ورزش نیز از پیروزی جوانان غور وتشویق ارگان ملی جوانان قدردانی نمود گفت این آمریت درتلاش است تابیشتر ازاین کارنماید .
نورالله عمسانی گفت خوشالم که برای مردم ولایت خود مدال آوردم ازاینکه دهامرتبه نام غور دراین مسابقات خصوصآدرپیروزی من گرفته میشود برایم جای افتخاربود من سخت تلاش نمودم تا نام پرافختار غور را بلند نمایم .
 

 

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان

 

نوازش قرار گرفتن محترم نورالله عثمانی و تیم کبد ولایت غور از سوی ارگان ملی جوانان