آرشیف

2022-2-13

رفعت حسینی

نه…نه…نه

 

به پله های زیستن من که قدم بگذاری

شقاوت ازستاره می بارد

ودوچشمت زحال من نمی پرسد.

نه سروْ باغِ صدایی

نه دل پناهْ نگاهی

نه آشیانه یی ز کلامی

ونه

    ز بهر ِ دردِ روانی

سخاوتی ز تواتی.

.

۲۰۲۲ عیسایی

برلین

……

..

.