آرشیف

2021-2-2

سلیمان کبیر نوری

نه طالب راسیست، نه غنی فاشیست! راه سوم؛ برای نجات جمهوریت و مردم افغانستان

درین جا می خوانید:
 
– توافقنامه دوحه، یعنی توافقنامه ی ادامه جنگ و تاراج
– تعریف ابزاری به نام " هیآت طالبان قطر"!
– طرح حکومت موقت، پیش زمینه و نیرنگی برای استقرار حاکمیت امارتی- طالبانی
– نیاز مبرم به یک تفاهم و معامله ی جدی و مستقیم با جانب پاکستان
– همه افسران و سربازان  ضد طالبان در پولیس و اردوی ملی سربریده میشوند
– موضعگیری ماموران تازه کار اداره ی جو بایدن نسبت به اوضاع  افغانستان
زلمی خلیلزاد و کارنامه های ضد بشری وی در افغانستان
– صدور حکم قتل عام هزاره ها در سال 1997 از جانب ملا محمد عمر  ( سند  و مدرک بسیار معتبر).
– هدایت تازه از کویته: هزاره و شیعه را بزنید" بکشید "( سند و مدرک تازه)
– نگرانی های پاکستان را باید درک کنیم. از روابط داغ با هند باییست بپرهیزیم- توازن در روابط سیاسی- اقتصادی را بر مبنای حصول منافع ملی مشترک مطمع نظر داشته و باید به آن پایبند بوده و آن را رعایت کنیم. در سیاست دوست و دشمن دایمی وجود ندارد.
– به جای طالبان، باید، مستقیم با پاکستان مذاکرات را آغاز کرد.
– رویکرد های راهبردی در سیاست خارجی افغانستان
– دیپلوماسی و همگرایی منطقه ای، با درنظرداشت دیپلوماسی بین المللی و حقوق میان دولت ها
– رویکرد دیپلوماسی و سیاست خارجی منطقه ای و بین المللی افغانستان برای تامین صلح استوار و تشنج زدایی منطقوی و بین المللی اکنون و پس از اشغال.
 
***
 
– توافقنامه دوحه، یعنی توافقنامه ی ادامه جنگ و تاراج
 
پیامد مذاکرات پنهانی انگلیس – امریکا با پاکستان نزدیک به دو دهه، به نام توافقنامه ی  دوحه ( دامی برای اسارت – بردگی و تاراج و ادامه جنگ در افغانستان) است و بس.
طی بیست سال اخیر نیرو های اشغالگر در تبانی با حکومت های دستنشانده ی حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی گروه تروریستی طالبان را دوباره باز سازی، حمایت و تمویل و تسلیح کردند تا با خروج نیروهای نظامی شان ادامه ی تاراج گری به وسیله ی نیروهای بلک واتر پاکستان( طالبان) تضمین گردد.هزان تن از جنایت کاران تروریستی و انتحاری را از زندان ها رها کرده، از زندان ها برای آموزش های افراطیت سود بردند. غرب توانست آن شرایطی را که میخواست و برنامه ریزی نموده بود پس از بیست سال مهیا سازد. اکنون در صدد ایجاد یک حاکمیت دکتاتوری امارتی در افغانستان است.
 
– تعریف ابزاری به نام " هیآت طالبان قطر"
 
هیآت طالبان دوحه، عبارت است از تراوش اندیشه و ابتکار  سیاستگذاران شکبه های اطلاعاتی دولت پنهان (الیگارشی اقتصادی- مالی جهان) ، برای انحصار و غارت تریلیون ها دالری هست و بود مردم افغانستان .
ببینید! توافقنامه امریکا با یک گروپ تروریستی زندانیان رها شده از زندان های امریکا( گوانتانامو – بگرام، پلچرخی افغانستان) و پاکستان، پیامد تفاهم و همکاری سازمانهای تبهکار سیا، ام آی سکس، موساد و آی ایس آی در تبانی نوکران منطقه ای، برای ادامه ی جنگ و خونریزی و تاراج است و بس؛ نه  یک توافقنامه راستین صلح! پاکستانی ها به زودی بر ناموس مردم افغانستان رسما  مسلط می شوند!

ادامه مطلب در اینجا