آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

نهــــال شانی شهر داری چغچران

 

 

الیوم مور3 /1 /1390 شهر داری چغچران نهال های را که کابل خریداری کرده است ، در بین جاده های شهر چغچران غرس کرد ، بنده چند قطعه عکس از جریان نهال شانی را گرفته و به سایت وزین جام غور تقدیم کردم تا نشر شود و خواننده های محترم در مورد چگونگی حفاظت و راه های جلوگیری از ضایعات این نهال ها نظریات خویش را بنویسند تا با کارمندان شهر داری و شخص شهر مشوره صورت گیرد . بنظر من شهر داری غرض حفظ این نهال ها با شورای شهر مشوره کند و شورای شهر در قسمت حفظ این نهال ها باید با شهر داری همکاری کند ، چوکی داران شهر در هماهنگی با پولیس تعهد نمایند که نهال های را که شهر داری غرس نموده است ، از طرف شب حفاظت نمایند که بیشترین ضایعات این نهال ها به احتمال بیشتر از طرف شب خواهد بود. به هر حال از شما هم آروز می کنم که نظریات خویش را در مورد بنویسید تشکر —

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران

 

نهال شانی شهر داری چغچران