آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

نهال شانی یا جنگ ؟

 
 
بسیار دلم میخواهد که انگشتانم را روی تختۀ حروف کمپیوتر ببرم وبه مردمم بنویسم که نهال بنشانند که کار خیر وفرمودۀ خدا ورسولش است.بشرطی که ازآنها محافظت کنند وآب شان بدهند واگرآب داده نمیتوانند ونگاه شان کرده نمیتوانند بلحاظ خدا سبب اذیت وآزار درختان بینوا ومظلوم نشوند .
یقین دارم همینکه این مطلب را بنویسم وبرای ایشان برسانم تعداد کثیری بحرفم " خوبه" میگویند ودراین فصل پربرکت سال به تب وتلاش می افتند اما همینکه ماه های بعدی فرارسید نزدم آمده واز یخنم میگیرند که بما گفتی نهال بنشانید وحالا ما نهال شانده ایم ولی نهال های مان از بی آبی هی دارند میمیرند، زود بما چاه بکن ویا تاوان زمین ومزدکار مارا بده. بهمین قسم هزار لنجه پالی دیگر. از سوئی استاد عالیقدرم فضل صاحب هروقت بیادم میدهد که هرچند که میتوانم راجع به نهال شانی بنویسم  افزون براین، زمین وجایگاهم نیز دوراست که نمیتوانم رسیدگی نمایم تا نهالی بنشانم که فارغ از یخن گیری ام باشد. چون ساحات دوردست تفنگی زیاددارد وآدم کشی فراوان. همین چندی پیش جوانی را درمنطقۀ آبائی ام به ضرب سنگ، مشت ولگد کشتند که کشتند وبتاریخ 15 حمل 1390 بهترین عالم وخیراندیش منطقه را بقتل رسانیدند.
پس نزدیکی ها بدون درخواست پول ویخن گیری نهال نمی شانند ودور دست ها آدم را میکشند لذا چی باید کرد؟ هیچ.
جامعۀ جهانی هم بما هر چیز میدهد و مطمئین مان میسازد تا تشویش نداشته باشیم وهر وقت خداوند بزرگ به دل یکی شان رحم وعطوفت خلق میکند تا نسبت بما مهربان باشند اما ما باید نسبت به انها قسی القلب وبی رحم باشیم وهمچون مردم مزار درروز جمعه هر کدام شانرا که به چنگ آوردیم ، بکشیم وسر ببریم چونکه مسلمانیم.
جنگ وکشتن آنقدر تار وپود مارا تحت الشعاع خویش قرارداده است که هیچ چیزی را بدون از یادآوری نام مبارک آن بزبان آورده نمیتوانیم. اگر ازدید کنایه گوئی یا طنز گپ بزنیم:
واقعا که جنگ پروژۀ خوبی است، پول دارد، بادوام وبلا انتها  میباشد. مثل پروژه های دیگر نیست که کوتاه مدت وزودگذر باشد. درضمن ، هرجا که خواست نفر باشد ، این پروژه برایش وظیفه میدهد وتمام قاره های دنیا بروی این آتش نیمرودی باز است. چی سیاهت ها وگردش های خوبی!
جلب وجذب دراین پروژه خیلی ها زیاد است، هرقدر نفر مراجعه کند، استخدام میگردد وتاهروقت خواسته باشند کارکرده میتوانند.
جنگ عزت دارد، آبرو دارد ونام وشهرت دارد. حوران سیاه چشم  وغلامان زرین کمر درخدمت جنگ اند وجوی های شیر وشهد وعسل درکانالهای جنگ جاری میباشد. سرانجام این جنگ است که بهشت را برای جنگجویان مهیا میسازد نه کدام عمل وکردار دیگر. بهمین خواطرنام مبارک جنگ که بزبان آورده شود ، خیر وخوبی است چونکه چیزهای سودآور وثمر بحش، ورد زبان میگردند ودرقلب ورگ وخون جاری میشوند نه لاوبالی ها وکارهای بی ثمر ویلائی.
اما پروژه نهال شانی نقایص زیاد دارد یکی اینست که مدت کاری ، خیلی کم میباشد وفقط نیمه حوت وماه حمل را مکمل کار تهیه کرده میتواند وبس بعد ازآن کارگران مرخص میشوند که این وضع سبب مایوسی مردم میگردد وعلاقه شانرا نسبت به این پیشه کاهش داده حتی به صفر میرساند.
باردیگر جنگ ، چور وغارت، عاید افزونتر برمعاش ودرآمد سرشار، جنگ به برندۀ خود همه خوبی هارا میدهد وهرچه خواسته باشند بخدمت ایشان قرار داده میشود : گوشت، قرداغ، قورمه، کباب، اشیای قیمتی، طلا، جواهرات، معدنیات، زمین ، ثروت، بلند منزل ها ، موتر ، فابریکه ….
وقتیکه این همه خوبی هارا درجنگ می بینیم ازکارهای مزخرف خویش که یکی ازآنها نهال شانی باشد خجل می شویم وبا خود میگویم که: دیگران هم کار میکنند وما هم کار میکنیم. خوشیم که ما تحصیل کردیم وسواد یادگرفتیم. از این تحصیل وعلمیت چی سود وفائیده ئی که حالا نه جنگ را یادداریم، نه کاربرد سلاح ونه اعتبار وقدر. حرف ما بجان مان بلا میگردد ویخن مارا بدست هر خوب وبد می اندازد. بااینهمه:
ناچارم وبازهم میگویم ناچارم که یخنم را بدست مردم داده بگویم که نهال بنشانید تا درتابستان ازاثر گرمی با سلاح های خود زیر سایه آن استراحت نمائید تااینکه رنج تان کم گردد وراحت تان بیشتر.
نهال همینکه شانده شد ، او هم دامن گیر میشود وصدا سرمیدهد که آب میخواهد ومحافظت. هرلحظه خطر مرگ را از جانب تشنگی وتهدید دیگر زنده جانها احساس میکند وفریاد سر میدهد.                                 
 پس :
ای مردم! اگر چه نهال شانی نظر بجنگ کار بیهوده ومزخرف است ولی شاید روزی که دست شما تنگ باشد وزندگی برای تان مشکل، شمارا یاری رساند. درست است که کشت تریاک خیلی پول آوراست اما ممکن ارزش میوه وسبزی نیز کمتر ازآن نباشد.
بیائید تا کمر همت را به بندیم ومثل مردمان دیگر کشورها ، اقدام به نهال شانی کنیم تا به بینیم که نتیجۀ خوب دارد یابد.
 
به امید توفیق از جانب پروردگار یکتا.
محمود بی پروا ،
چغچران
حمل 1390 برابر با اپر یل 2011.