آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

نمی زیبد!

مـرد را پروا نمی زیبـد رفیق
چشم بستنـها نمی زیبدرفیق
 
بشنو این فـریادِ، فـریاد مـرا
این صفت برمانمی زیبدرفیق
 
لااقـل آزاده شـو ، آزاده شـو
حلقه درگوشها نمی زیبدرفیق
 
باکیاست میتوان مردانه زیست
غفلـت بیـجا نمی زیـبد رفیق
 
مرد دهقان را بـه هنـگام درو
جای دانه کا نمی زیبـد رفیق
 
اتـحـاد و اتـفـاق و یکـد لی
گوئیا اینـجا نمی زیـبد رفیق
 
هان به گفت (عند لیبت)گوشدار
پنبه در گوشها نمی زیبد رفیق
 

 
سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
nabiandalib@yahoo.com
10/3/1391
 

کا:مخفف ،کاه است در زبان فاسی گاهی بعضی از حروف کلمه راحذف میکنند که این عمل راتخفیف وآن کلمه را مخفف گویند.
مثل:همواره_هماره_آواره_آوار_کوه_که_گواه_گوا_کاه_کا  وغیره.