آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

نمیکردم چه میکردم

اگــرفـــریـــاد اگــرغـوغــا نمیکـردم چــه میـکـردم
شـکـایــت شـکـوه از ایـنـها نمـیـکـردم چه میکردم
 
ازیـــن پــالـیــسی ظـــالم ازیـــن دولــت مــداریــهــا
بــگــوش اهــل دل نجــوا نمیـکـردم چــه میـــکـردم
 
شـنـــیــدم آمـــده در شـهر مـا چـنـدیـن کـراسـی هـا
دهـن شیریــن ازیـــن حـلــوا نمیکردم چه میکردم
 
چـــو دیـــدم ایـن رمــوز نـاز و ایـمـای سکـرتــر را
عــریـضـه بــروزارت هـــا نمیــکــردم چـه میـکردم
 
نـــدانــســـتـم طــریـــق رفــتــن مـاشــیـن پــــی آرآر
نـبـاشـــد منـصـبــی تــقــوا نـمـیـکـردم چــه میـکردم
 
زبــــان آلــــوده وتـمـجــیـــد اربــــاب سـیــاســـت را
بــــه پاس خـــواطــر آنهـا نمیـکــردم چــه مـیـکـردم
 
زشــــر فــتــنـه ایـــام ایــــن عـصــر و زمــان خــود
بــــه زحمـت روز تــا شـــبهـا نمیــکردم چه میکردم
 
بــــه امـــداد قـلــم گــر عـیـب وایـرادی نـمـیـگـفـتـم
سـیـاهش چون شب یـلـدا نـمـیـکـردم چـه مـیـکـردم
 
چــو دیــدم اهـل هـنـــدوهـمــدل وهـمـداسـتـان خــود
بــــه ظــاهــر عــزت بـــودا نمـیکـردم چــه میکردم
 
عـلیــه ایــن کـج انـدیـشی وایـن بی بـنـد و بـاریـهـا
فــغـــان و داد و وا ویــلا نمـیــکردم چـه مـیـکـردم
 
ز بـمـب بـی هـــدف در مـحـفــل شـــادی ایــن مـلت
شـکـایــت گـــر ز امــریـکا نمیکردم چه مـیـکــردم
 
بــــرای شــــرح  آلام دل نـــا ســــازگــــــار خـــــود
ز شـعــر وشـــاعـــری اوا نـمـیـکـردم چـه میکردم
 
ثـنــا واحـتــرام اهـــل دانــش را بـــه هــــر گـاهـی
بـگـو دهـزاد اگــر بـر جـا نـمـیکردم چه میــکــردم