آرشیف

2014-12-30

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

نمک حرام دوران

 

 
 
کوم رویبار به بیا دیار د کوڅی راشی
چی پیغام یی وچو شوندو ته موسکا شی
کوم میرویس به بیا ګورګین په وینوسور کړی
کومه مور به یوار بیا نازو انا شی
څوک په بیا د پانی پت ناره تازه کړی
څوک به بیا پر پله روان د احمد شاه شی
د اکبر خنجر به کله بیا سور کیږی
بیا به کله د لیوب توره تر ملا شی
د غازی آدی ټکرۍ به څوک پر سرکړی
ملالۍ چیغه خوره به کله بیا شی
د پښتون شمله به جګه ګوره څوک کړی
میراث خور به خدایه څوک نن د شیرشاه شی
که خبر ورته د وران کلیو یوسم
هره تیږه د خیبر په ژړا شی
سره لښکر ته په څوک سره سترګه ښکاره کړی
چی تور خرس غوندی یی ځای سائیبریا شی
کله اوښکی په شی وچی د بیبیانو
کله ټول به دا ټغر د کربلا شی
څه دوران نمک حرام مو شو په برخه
چی بچۍ د مور پوړنی ته بلا شی
نوزادی ! که ورور تر وروره ورسیږی
معاملی پټی به واړی برملا شی
 
 
ډنمارک – ۲۰۰۷ کال