آرشیف

2014-12-5

عبدالغفور غوری

نمـیگـیـرم

ا ز مـلـک مـا  نـبـا  شـه  یکـسـر  نـمـیگـیـر م
                                   د  لـبـر نـمیگـیـر م
بـیگا نه  ر ا بجـا  ن خـو د خـنجـر  نمیگـیـر م
                                    د لبر نمیگـیـر م
***
با  مو طـلا  یي هـا  یي  نا  ز ی  یي  لـبی  بحـر
                                 ر و ز م نـمیشه سـر
تـا  ج  طـلا  ی  غـیـر   بـر  سـر  نـمـیگـــیـــر  م     
                               د  لـبـر  نـمیگـیـر  م
*
آ ن د ختر ا ن شو خ و شنگ ، مستا نهً  د و بی
                                 با سا ز و چنگ و نی
تا  صـبح  ا  گــر  ر قـصـند  د  ر  بر نـمیگـیـر م
                                     د لـبـر  نمیگـیـر م
*
نا ز و خـر ا م کـا کـه  هـا ی د و ر هـر یـر و د
                           مـرغـا ب و فـرا ه ر و د
  و ا لـلـه  بجـا  ن  و د  ل  کـمـتـر نمیگـیـر م
                                د لـبـر نـمیگـیر م
*
جـو  لـیـت  و  لـیـلا  ،  شیـر یـن  و  ذ  لـیخـا 
                             خــو  با  ن   د  نـیـا
با  سکــیـنه ، لـیـتـا  ن  ،  بـر ا بـر نـمیگـیـر م 
                                 د  لـبـر نـمیگـیـر م
 
پر ی  یي کـو ه  قـا ف  و سیمین  تـنا  ن « ر ی »
                                    صـد با ر کـنند سی
با  خا  ک پا ی  د خـتـر ی  سـا غـر  نمیگـیـر  م  
                                    د  لـبـر نـمیگـیـر م
  ما هـپـیکـر ا ن تـو لکی  ، لـعـلی  و تـیـو ر ه
                                      جا نـم ر ا میبر ه
سر تا  به  پا  حـیـا  ست  ، د یگـر  نـمـیگـیـر م
                                   د لـبر نـمیگـیـر م
*
گـلـد سته ها ی تـر کی  و تا  جک  و آ  ذ  ر ی
                                 هـنـد  ی و  بر بر ی
 با  لا لـهً  یي " کـمنج "  نو کـر  نمیگـیر م
                                   د لـبـر نمیگـیر م
*
گـیر م  و فا  د ا ر کی ا  ز شهـر ک  و سلـمـین
                             ا ز چها ر سـد ه غـلـمین
 ا ز ملک «  سیـا ه مـو » د  و ر تر نـمیگـیـر م
                                             د لبر نمیگـیر م 
*
ا  ز  شـعـلـهً  ر خسـا  ر هً  ر عـنـا ی  بر ه  ز و
                                     جا نم گــر فـتـه تو
 فـضــل  خـد ا  ا یـد  و سـت ، که  د  ر نـمیگـیـر م
                                    د  لـبـر نـمـیگـیـر م
 
 
هلند 28.05.2009
ع . غو ر ی