آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

نمـيـــدانــــم ؟

نميدانم چرااينقدرافكارپى دالرمغشوش گشته است
سرنوشت ملت باز در دست اوباماوبوش گشته است

شب وروزخواب وخيال دولت ورعيت شده تكيه بردگران
جدوجهدمردمى بعمران وطن يكسرفراموش گشته است

آن حس وشور ميهن پرستى درهيچكس موجودنيست
خاك وسرزمين بى سروصاحب باردوش گشته است

فرهنگ شده، فرهـنگ چوروغارت، سرقت دزدى ودغل
زناهنجارى خوردوبزرگ حيران ومدهوش گشته است

كاروحيات لحظه اى ،دورازمسوؤليت وبازدهى وثمر
رهبرخام ،كشورگويي ديگ بى سرپوش گشته است

دبيراينهمه بى پروايي ها ميخوردتاروپودملت ازدرون
آه چراهمه درقبال مصيبتهاآرام وخموش گشته است

 

دبير٢٠١٤ هالند