آرشیف

2014-12-27

mhadad

نمـــی دانم چه خواهد شد

 

پس از چندی 
غرور ملتی را 
ستون قدرتی را 
چنان باآتش خمپاره ها 
به خاکستر مبدل ساخت
ویا شاید 
هزاران مرد به خون غلطد
هزاران طفل خون گرید
هزاران زن زبون گردد
سوالی نیست زهیچ فردی 
چرا زنگی! چنین کردی؟
نمی دانم چه خواهد شد
پس از چندی 
تبسم را زلب دزدد 
کسی آنجا نمی خندد 
بجای شیر خون دوشند
بجای اّب اشک نوشند 
سوالی نیست زهیچ فردی
چرا زنگی چنین کردی ؟

مسعود حداد

 4 سپتامبر