آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

نمره اعلی

کا ش میشد در عمل رو یای من

او نویدی رهروی پو یای من

بار ور میشد درحت عمر با ز

پحته میشد عا لم پو یا ی من

در وفا ی عاشقی مجنون صفت

خا نه ام در دشت و آن صحرای من

با حریفا ن در نبر دم بهر عشق

میشدم پیروز به آن بلوای من

چشم بد را میکشید م من رسر

چپ بد یدی گر به آن لیلا ی من

آن خیا ل پر ز کینی دشمنش

در نها دش سو ختی اعدای من

زا ن تجا وز پا ی ببریدی بتیغ

آنکه میکر درخنه در دنیای من

در سفر کر دی گذز از هفت خان

کس نبو دی در ظفر همرا هی من

در وفا ی عشق دادی امتخا ن

بودی فخر م نمره ئ اعلی من

 

جو لای 2011

داکتر نصیر ندا