آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

نمای از محل تازه تشکیل بهارستان

 

طبق مقررات و اساسات فرهنگی جامعه افغانی و خصوصآ جامعه غور محل که تا هنوز به کدام نام مشخص و مشهور مسمی نبود بلا آخره توسط باشنده گان این محل و به همکاری ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ غور بتاریخ 7/12/1391 از نام سری میدان به گفته بعضی ها شرق میدان و به گفته عده دیگر از مردم شهر چغچران آخر میدان هوای به نام رسمی و قانونی که بهارستان باشد نام گذاری گردید. بنآ جهت درست فهمیدن و با خبر شدن مردم شریف شهر ما از این ساحه چند قطعه فتو را به خدمت شما هم به نمایش گذاشتم و به امید اینکه این جاه مکان زیبا و سر سبز در آینده باشد.

نمای از محل تازه تشکیل بهارستان

 

نمای از محل تازه تشکیل بهارستان

قسمت اول بهارستان
 

نمای از محل تازه تشکیل بهارستان
قسمت وسط بهارستان
 

نمای از محل تازه تشکیل بهارستان
قسمت آخر بهارستان