آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

نمایندگان ولایت غور از ملاقات شان با رئیس جمهور مأیوس اند

طبق گزارشهای خبری بتاریخ پنج جون نمایندگان ولایت غور به معیت جنرال باز محمد احمدی والی آن ولایت به دیدار وملاقات محترم حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان رفتند.ایشان درین ملاقات از رئیس جمهور تقا ضا بعمل آوردند تا در مورد آغاز کار شاهراه کابل هرات از طریق غور وبا میان به ایشان اطمینان دهد تا مردم از محاصره اقتصادی نجات یابند.واما رئیس جمهور درین زمینه از نبود بودجه شکایت نمود یعنی شکایت نمایندگان را با شکایت جواب داد. این در حال است دوسال قبل شخصا رئیس جمهور در مراسم افتتاح کار این شاهراه در شهر میدان وردک رفته بود ویکمقدار بودجه از طرف برخی کشور ها از جمله ایتالیا به این منظور تخصیص داده شده بود. بناء بهتر بود نمایندگان غور به جای آغاز کار از علت توقف وعدم شروع کار پرسان میکردند ومی پرسیدند پولیکه دولت ایتالیا به منظور کمک کرده بود کجاشد.؟ در حالیکه رئیس دولت عملا  این پروژه را افتتاح کرده بود.توجه فرمائید به این خبر که دوسال قبل نشر شده است:

 27 اگست 2006{خبر های بی بی سی}

خبر نگار مسعود حسینی:حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه پنج سنبله کار پروژه شاهراه وردک بامیان را رسما افتتاح کرد.این شاهراه بخشی از شاهراه است که کابل را از مسیر بامیان وغور به هرات وصل میکند وکار إحداث این شاهراه به کمک مالی کشور ایتالیا انجام میشود وطی دوسال اینده به پایه اکمال می رسد}حال که دوسال تکمیل شد مردم میروند که از آغاز کار پرسان کنند.

خوب بود که نمایندگان ولایت غور با اسناد نزد رئیس جمهور میرفتند و کاپی این خبر را تقدیم حضور شان مینمودند.در دستگاه دولت کسانی وجود دارند که مصرف پول را بخاطر ولایات چون غور وبا میان حیف میدانند .پول هائیکه کشور های خارجی به این منظور میدهند هم به ولایات دیگر مصرف میشود ویا اختلاس میشود کلیمه ساده که هیجکس ازان ننگ ندارد از رئیس جمهور شروع تا لوی سارنوال طوری عادی از ارتشاء وفساد واختلاس حرف میزنند معلوم نیست کی ملامت است؟؟؟

 

مصاحبه های نمایندگان غور بعد دیدار رئیس حمهور با شبکه های خبری:

داود غفاری رئیس شورائی ولایتی غور در یک مصاحبه خصوص با تلویزیون آریانا از خشکسالی وقحطی فرا گیر در غور به شدت اظهار نگرانی کرد.وی ضمن اینکه از وعده های رئیس جمهور دولت حین ملاقات شان یاد آور شد اذعان کرد اگر دولت ودفتر نمایندگی سازمان جهانی غذا در کابل به مشکل مردم غور توجه نکنند دران منطقه یک فاجعه انسانی در حال شکل گرفتن است.

در هفته گذشته نمایندگان ولایت غور به معیت والی ولایت به دیدار رئیس جمهور رفته بودند از خبر ها طوری معلوم میشد که رئیس جمهور بخاطر رفع مشکلات قحطی وخشکسالی آدرس وزارت  های أحیاء وانکشاف دهات و وزارت زراعت را برای شان داده است آدرسیکه هر روز نمایندگان غور دق الباب میکنند وکسی اجازه ملاقات برای شان نمیدهد. نمایندگان انتظار داشتند کدام أحکام قاطع وروشن در جهت رفع مشکلات ولایت غور از دفتر ریاست جمهوری صادر شود اما متأسفانه اول ملاقات به کلیمه خدا بیارد اغاز وآخرش پناه شما بخدا ختمشد.

جالب این است که نمایندگان غور بجای اینکه مشکلات خودرا با رئیس جمهور مطرح سازند وطور قاطع طالب حل مشکل شوند بعد از خارج شدن از دفتر ر ئیس جمهور با مطبوعات آزاد درد دل نمودند اینها مصاحبه نمایانگر نا امیدی مردم غور از ملاقات شان با رئیس جمهور بود.ایشان توقع داشتند تا رئیس جمهور بخاطر رفع مشکلات شان فرمان قاطع صادر نماید اما او با شوخی بر خواست مردم پشت پا زد. عاقبت بخیر.